NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

日夜 rìyè

rìyè noun day and night / around the clock
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间
Notes: (Barnes 2007, p. 37; CC-CEDICT '日夜'; Guoyu '日夜')

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Fo Shuo Li Shi Apitan Lun 《佛說立世阿毘曇論》 Scroll 9 25
Abhidharmakośaśāstra (Apidamo Ju She Shi Lun) 《阿毘達磨俱舍釋論》 Scroll 9 16
Guannian Emituo Fo Xiang Hai Sanmei Gongde Famen 《觀念阿彌陀佛相海三昧功德法門》 Scroll 1 15
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 17 12
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 17 10
Daśacakrakṣitigarbha (Dasheng Da Ji Dizang Shi Lun Jing) 《大乘大集地藏十輪經》 Scroll 4 10
Saṃyuktābhidharmahṛdaya śāstra 《雜阿毘曇心論》 Scroll 3 9
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 41 9

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
日夜中 日夜中 我於三日夜中得三達證 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 7
日夜增 日夜增 其福日夜增 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 6
日夜修学 日夜修學 竟日夜修學有覺有觀定 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 17 6
十五日夜 十五日夜 今十五日夜月滿時 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 17 5
日夜增长 日夜增長 日夜增長 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 4 5
欲日夜 欲日夜 命欲日夜盡 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 2 4
日夜半 日夜半 是日夜半後 Xiuxing Ben Qi Jing 《修行本起經》 Scroll 2 3
八日夜 八日夜 到四月八日夜明星出時 Taizi Rui Ying Ben Qi Jing 《太子瑞應本起經》 Scroll 1 3
七日夜 七日夜 於二月七日夜 Guoqu Xianzai Yinguo Jing (Sūtra on Past and Present Causes and Effects) 《過去現在因果經》 Scroll 3 3
忧患日夜 憂患日夜 憂患日夜長 Fa Ju JIng (Dharmapada) 《法句經》 Scroll 2 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
日夜 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
十五日夜月滿 Scroll 17 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
阿難日夜 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
日夜 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 1
日夜種種五欲功德 Scroll 7 in Qishi Jing 《起世經》 1
日夜種種五欲功德具足和合遊戲 Scroll 7 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
日夜 Scroll 8 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
日夜修學 Scroll 17 in Madhyamāgama 《中阿含經》 10
日夜 Scroll 1 in Zhi Yi Jing 《治意經》 1
日夜過度 Scroll 1 in Guangyi Famen Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《廣義法門經》 1
心識無有日夜 Scroll 1 in Pu Fa Yi Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《普法義經》 1
日夜消滅 Scroll 4 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 4
日夜精勤 Scroll 9 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
譬如明月十四日夜 Scroll 11 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
日夜時刻 Scroll 12 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
日夜娛樂 Scroll 25 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
日夜 Scroll 2 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
日夜 Scroll 6 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
日夜 Scroll 8 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 5
日夜 Scroll 12 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
十五日夜 Scroll 15 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
日夜修習苦行 Scroll 4 in Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 1
經過日夜 Scroll 8 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 2
日夜之中不解道法 Scroll 23 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 2
日夜 Scroll 27 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1