NTI Reader
NTI Reader

二十二 èrshíèr

èrshíèr number 22 / twenty-two
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (Wikipedia '二十二')

Contained in

律二十二明了论二十二史札记

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Qi Yao Rang Zai Jue 《七曜攘災決》 Scroll 1 54
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 5 32
Vibhāṣāśāstra (Bing Po Sha Lun) 《鞞婆沙論》 Scroll 4 27
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 37 27
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 20 25
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 1 22
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 1 22
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 142 19
Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Zhong Shi Fen Apitan Lun) 《眾事分阿毘曇論》 Scroll 2 19
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 5 17

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
二十二句 二十二句 二十二句 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 3 22
百二十二 百二十二 有百二十二人 Fa Ju Piyu Jing (Dharmapada) 《法句譬喻經》 Scroll 1 19
二十二根 二十二根 於二十二根中 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 6 17
一百二十二 一百二十二 一百二十二 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 7 15
二十二种 二十二種 色界眾生有二十二種 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 11
引二十二 引二十二 引二十二 Mahāsahasrapramardanasūtra (Fo Shuo Shouhu Da Qian Guotu Jing) 《佛說守護大千國土經》 Scroll 3 10
合二十二 合二十二 二合二十二 Dhvajāgrakeyūrādhāraṇī (Fo Shuo Wu Neng Sheng Fan Wang Rulai Zhuangyan Tuoluoni Jing) 《佛說無能勝幡王如來莊嚴陀羅尼經》 Scroll 1 7
二十二亿 二十二億 有二十二億不退菩薩當生彼土 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 18 7
二百二十二 二百二十二 有二百二十二經 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 60 7
二十二日 二十二日 建久五年八月二十二日 Qing Jing Fashen Piluzhena Xin Di Famen Chengjiu Yiqie Tuoluoni San Zhong Xi Di 《清淨法身毘盧遮那心地法門成就一切陀羅尼三種悉地》 Scroll 1 7