NTI Reader
NTI Reader

qī qì

  1. noun wife
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (Unihan '妻')
  2. verb to marry off
    Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

夫妻未婚妻妻子妻妾佛说长者法志妻经长者法志妻经娶妻妻儿贤妻前妻遗妻弃子抛妻弃子妻室休妻夫妻反目丧妻嫡妻爱妻

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 2 35
Mūlasarvāstivādabhikṣuṇīvinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Bi Chu Ni Pi Nai Ye) 《根本說一切有部苾芻尼毘奈耶》 Scroll 17 35
Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 4 25
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 17 22
Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 Scroll 2 20
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Yao Shi) 《根本說一切有部毘奈耶藥事》 Scroll 14 20
Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 Scroll 31 20
Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 8 19
Mūlasarvāstivādabhikṣuṇīvinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Bi Chu Ni Pi Nai Ye) 《根本說一切有部苾芻尼毘奈耶》 Scroll 2 18
San Guo Yi Shi 《三國遺事》 Scroll 2 17

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
妻曰 妻曰 長壽博士即告妻曰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 17 12
妻妇 妻婦 妻婦為西方 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 7
博士妻 博士妻 於後時長壽博士妻心懷憂慼 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 17 6
作妻 作妻 以不用我曹作妻 Laizhaheluo Jing (Raṭṭhapālasutta) 《賴吒和羅經》 Scroll 1 5
一妻 一妻 我今寧可獨將一妻 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 17 5
王妻 王妻 長壽王妻告長生童子曰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 17 4
妻食 妻食 護他妻食如鹿 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 59 4
求妻 求妻 為自求妻 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 40 4
离车妻 離車妻 國中諸離車妻 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 1 4
四十妻 四十妻 還詣自舍四十妻所 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 2 4