NTI Reader
NTI Reader

见识 (見識) jiànshi

  1. jiànshi noun knowledge and experience
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Thought 思想
  2. jiànshi verb to increase one's knowledge
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Thought 思想

Contained in

一般见识

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāyānasaṅgrahabhāṣya (She Dacheng Lun Shi) 《攝大乘論釋》 Scroll 4 9
Commentary on the Hundred Treatise 《百論疏》 Scroll 2 7
Mahāyānasaṅgrāhabhāṣya (She Dacheng Lun Shi) 《攝大乘論釋》 Scroll 5 7
Mahāyānasaṅgrahopanibandhana (She Dacheng Lun Shi) 《攝大乘論釋》 Scroll 4 6
Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 Scroll 74 5
Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 6 4
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 2 4
Jietuo Dao Lun 《解脫道論》 Scroll 5 4
Mahāyānasaṅgrahopanibandhana (She Dacheng Lun Shi) 《攝大乘論釋》 Scroll 5 3
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 110 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
能见识 能見識 非未見諦而能見識 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 110 15
见识生 見識生 未曾見識生 Avaivartikacakrasūtra (Guangbo Yan Jing Butuizhuan Lun Jing) 《佛說廣博嚴淨不退轉輪經》 Scroll 5 15
及见识 及見識 有相及見識為自性 Mahāyānasaṅgraha (She Dacheng Lun) 《攝大乘論》 Scroll 2 8
共相见识 共相見識 共相見識 Vajracchedikāprajñāpāramitāsūtraśāstra (Jingang Bore Lun) 《金剛般若論》 Scroll 1 7
见识处 見識處 空不可見色不可見識處可見 Zun Po Xu Mi Pusa Suo Ji Lun 《尊婆須蜜菩薩所集論》 Scroll 5 5
作见识 作見識 能作見識生依止事 Mahāyānasaṅgraha (She Dacheng Lun Ben) 《攝大乘論本》 Scroll 2 4
见识解 見識解 汝見識解何不思計 Fo Shuo Li Shi Apitan Lun 《佛說立世阿毘曇論》 Scroll 8 4
不能见识 不能見識 若不能見識 Avaivartikacakrasūtra (Butuizhuan Falun Jing) 《不退轉法輪經》 Scroll 4 3
见识不生 見識不生 見識不生及緣不積聚 Laṅkāvatārasūtra 《楞伽阿跋多羅寶經》 Scroll 2 3
时见识 時見識 後時見識無生 Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 19 3