NTI Reader
NTI Reader

觉察 (覺察) juéchá

juéchá verb to sense / to perceive
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Thought 思想

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 441 6
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 27 4
Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 Scroll 4 4
Shi Jing Tu Qun Yi Lun 《釋淨土群疑論》 Scroll 4 3
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 44 3
Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 Scroll 37 2
Outline Summary of the Treatise on the Awakening of Faith in the Mahāyāna 《大乘起信論裂網疏》 Scroll 6 2
Shao Shi Liu Men 《少室六門》 Scroll 1 2
Guancha Zhu Fa Xing Jing 《觀察諸法行經》 Scroll 2 2
Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 10 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
不能觉察 不能覺察 謂王多事不能覺察 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 2 7
能觉察 能覺察 於一切時能覺察故 Ratnolkādhāraṇisūtra (Dafangguang Puxian Suo Shuo Jing) 《大方廣總持寶光明經》 Scroll 1 6
谛觉察 諦覺察 諸菩薩摩訶薩應諦覺察而遠離之 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 441 6
觉察义 覺察義 覺察義 Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 54 5
言觉察 言覺察 言覺察者 Shengman Bao Ku 《勝鬘寶窟》 Scroll 1 4
如实觉察 如實覺察 於出入息不能如實覺察 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 57 3
觉察举 覺察舉 一者覺察舉罪 Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 Scroll 4 3
一者觉察 一者覺察 一者覺察舉罪 Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 Scroll 4 3
令觉察 令覺察 此文但令覺察 Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 Scroll 43 2
慢觉察 慢覺察 亦非於慢覺察是慢 Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 88 2