NTI Reader
NTI Reader

luó

luó noun spiral shell / snail / a conch shell
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Nature 大自然 , Concept: Animal 动物

Contained in

红螺寺红螺山红螺螺丝螺丝刀螺丝钉碧螺春香碧螺螺蛳法螺螺旋螺纹螺髻旋螺海螺优楼频螺聚落沤楼频螺聚落妙吉祥菩萨所问大乘法螺经佛说妙吉祥菩萨所问大乘法螺经优楼频螺迦叶优楼频螺西螺西螺镇螺旋桨陀螺田螺

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 41 65
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 42 35
Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 9 24
Record of the Teaching and Practices of Siming (Siming Zunzhe Jiao Xing Lu) 《四明尊者教行錄》 Scroll 7 21
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 40 20
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 16 15
Fo Shuo Zaoxiang Liangdu Jing Jie 《佛說造像量度經解》 Scroll 1 14
Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 Scroll 1 13
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 44 12
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 10 11

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
螺迦叶 螺迦葉 與優婁頻螺迦葉兄弟三人及千羅漢 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 12 162
尾螺 尾螺 住烏嚕尾螺 Aluohan Ju De Jing 《佛說阿羅漢具德經》 Scroll 1 41
螺贝 螺貝 復吹無量無邊螺貝 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 8 29
大法螺 大法螺 吹大法螺覺悟群品 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 1 28
螺声 螺聲 螺聲 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 19
螺聚落 螺聚落 佛在優樓比螺聚落尼連禪河菩提樹下 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 2 17
吹螺 吹螺 吹螺聲 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 14 12
螺鼓 螺鼓 螺鼓 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 2 10
蜗螺 蝸螺 墮黑暗類如穢蝸螺 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 181 9
螺文 螺文 各各齊等螺文右旋 Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 Scroll 2 6