NTI Reader
NTI Reader

弥勒 (彌勒) Mílè

Mílè proper noun Maitreya
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Mahāyāna Buddhism 大乘佛教 , Concept: Bodhisattva 菩萨
Notes: See 彌勒菩薩

Contained in

弥勒菩萨弥勒三会弥勒菩萨问八法会弥勒菩萨所问会弥勒菩萨所问本愿经观弥勒菩萨上生兜率天经佛说观弥勒菩萨上生兜率天经弥勒下生经佛说弥勒下生经弥勒下生成佛经佛说弥勒下生成佛经弥勒大成佛经佛说弥勒大成佛经弥勒来时经佛说弥勒来时经佛说弥勒菩萨发愿王偈弥勒菩萨发愿王偈弥勒菩萨所问经论弥勒经遊意观弥勒上生兜率天经贊弥勒上生经宗要三弥勒经疏弥勒佛弥勒内院观弥勒菩萨下生经观弥勒下生经弥勒成佛经弥勒当来下生经弥勒上生经弥勒菩萨般涅槃经观弥勒上生经观弥勒经

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Sandhīnirmocanasūtra (Shen Mi Jietuo Jing) 《深密解脫經》 Scroll 3 183
San Mile Jing Shu 《三彌勒經疏》 Scroll 1 180
Mile Jing You Yi 《彌勒經遊意》 Scroll 1 81
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 88 75
Adhyāśayasañcodana (Fajue Jing Xin Jing) 《發覺淨心經》 Scroll 1 64
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 91 56
Guan Mile Shang Sheng Doushuaitian Jing Zan 《觀彌勒上生兜率天經贊》 Scroll 1 51
Weimo Yi Ji 《維摩義記》 Scroll 2 51
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 2 49
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 111 48

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
弥勒如来 彌勒如來 名為彌勒如來 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 19
弥勒等 彌勒等 文殊師利及彌勒等 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 2 9
弥勒前 彌勒前 出彌勒前 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 1 7
时弥勒 時彌勒 時彌勒等 Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 12 6
弥勒世尊 彌勒世尊 彌勒世尊當為天說經法 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 5
弥勒出现 彌勒出現 彌勒出現世時 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 38 4
号曰弥勒 號曰彌勒 號曰彌勒如來 Gu Lai Shi Shi Jing 《古來世時經》 Scroll 1 4
弥勒成佛 彌勒成佛 彌勒成佛 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 4
今弥勒 今彌勒 今彌勒已成佛 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 44 4
尊者弥勒 尊者彌勒 尊者彌勒在彼眾中 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 13 3