NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

弥勒 (彌勒) Mílè

Mílè proper noun Maitreya
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Mahāyāna Buddhism 大乘佛教 , Concept: Bodhisattva 菩萨
Notes: See 彌勒菩薩

Contained in

弥勒菩萨弥勒三会弥勒菩萨问八法会弥勒菩萨所问会弥勒菩萨所问本愿经观弥勒菩萨上生兜率天经佛说观弥勒菩萨上生兜率天经弥勒下生经佛说弥勒下生经弥勒下生成佛经佛说弥勒下生成佛经弥勒大成佛经佛说弥勒大成佛经弥勒来时经佛说弥勒来时经佛说弥勒菩萨发愿王偈弥勒菩萨发愿王偈弥勒菩萨所问经论弥勒经遊意观弥勒上生兜率天经贊弥勒上生经宗要三弥勒经疏弥勒佛弥勒内院观弥勒菩萨下生经观弥勒下生经弥勒成佛经弥勒当来下生经弥勒上生经弥勒菩萨般涅槃经观弥勒上生经观弥勒经

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Sandhīnirmocanasūtra (Shen Mi Jietuo Jing) 《深密解脫經》 Scroll 3 183
San Mile Jing Shu 《三彌勒經疏》 Scroll 1 180
Mile Jing You Yi 《彌勒經遊意》 Scroll 1 81
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 88 75
Adhyāśayasañcodana (Fajue Jing Xin Jing) 《發覺淨心經》 Scroll 1 64
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 91 56
Weimo Yi Ji 《維摩義記》 Scroll 2 51
Guan Mile Shang Sheng Doushuaitian Jing Zan 《觀彌勒上生兜率天經贊》 Scroll 1 51
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 2 49
Wei Mo Jing Lue Shu 《維摩經略疏》 Scroll 5 48

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
弥勒如来 彌勒如來 名為彌勒如來 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 21
弥勒等 彌勒等 文殊師利及彌勒等 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 2 9
弥勒前 彌勒前 出彌勒前 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 1 7
时弥勒 時彌勒 時彌勒等 Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 12 6
弥勒世尊 彌勒世尊 彌勒世尊當為天說經法 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 5
名曰弥勒 名曰彌勒 有梵志子名曰彌勒 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 38 4
弥勒出现 彌勒出現 彌勒出現世時 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 38 4
今弥勒 今彌勒 今彌勒已成佛 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 44 4
号曰弥勒 號曰彌勒 號曰彌勒如來 Gu Lai Shi Shi Jing 《古來世時經》 Scroll 1 4
弥勒成佛 彌勒成佛 彌勒成佛 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
名為彌勒如來 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
彌勒說經 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
兜術天彌勒 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 7
彌勒解脫 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 4
彌勒如來 Scroll 13 in Madhyamāgama 《中阿含經》 16
號曰彌勒如來 Scroll 1 in Gu Lai Shi Shi Jing 《古來世時經》 10
彌勒來集 Scroll 1 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 9
使彌勒在後 Scroll 11 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
彌勒 Scroll 19 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 6
彌勒 Scroll 38 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 3
彌勒出現 Scroll 44 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 32
彌勒 Scroll 1 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 1
彌勒 Scroll 2 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 1
彌勒 Scroll 3 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 1
彌勒 Scroll 4 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 1
彌勒 Scroll 5 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 3
彌勒 Scroll 1 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 1
稽首彌勒 Scroll 4 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 2
彌勒五百菩薩 Scroll 1 in Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 1
彌勒 Scroll 1 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 3
号曰彌勒如來 Scroll 5 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 2
彌勒為首 Scroll 1 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 6
彌勒如來乃至佛世尊 Scroll 4 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 2
文殊師利彌勒 Scroll 2 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 2
弟子彌勒 Scroll 3 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 2