NTI Reader
NTI Reader

二十九 èrshíjiǔ

èrshíjiǔ number 29
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
Notes: (Wikipedia '29')

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
二十九日 二十九日 二十九日一齋 Youpiyiduoshejia Jing (Visākhā) 《優陂夷墮舍迦經》 Scroll 1 74
二十九句 二十九句 二十九句 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 3 22
一百二十九 一百二十九 一百二十九 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 7 19
引二十九 引二十九 二合引二十九 Parṇaśavarīdhāraṇīsūtra (Ye Yi Guanzizai Pusa Jing) 《葉衣觀自在菩薩經》 Scroll 1 14
百二十九 百二十九 大般若波羅蜜多經卷第一百二十九 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 129 14
年二十九 年二十九 我年二十九 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 10
合二十九 合二十九 三合二十九 Māyājālamahātantra (Fo Shuo Yujia Da Jiao Wang Jing) 《佛說瑜伽大教王經》 Scroll 3 10
二十九事 二十九事 是二十九事 Wu Men Chan Jing Yao Yongfa 《五門禪經要用法》 Scroll 1 10
二十九年 二十九年 二十九年 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 20 7
衣二十九 衣二十九 是衣二十九日應作 Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 5 6