NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

二十九 èrshíjiǔ

èrshíjiǔ number 29
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
Notes: (Wikipedia '29')

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Qi Yao Rang Zai Jue 《七曜攘災決》 Scroll 1 34
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 5 18
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 1 18
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 1 12
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 21 10
Śuraṅgamasūtra (Da Fo Ding Rulai Mi Yin Xiu Zheng Liaoyi Zhu Pusa Wan Xing Shou Leng Yan Jing) 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》 Scroll 7 9
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 8
Lidai San Bao Ji 《歷代三寶紀》 Scroll 1 8
Drumakinnararājaparipṛcchā (Fo Shuo Dun Zhen Tuo Luo Suo Wen Rulai Sanmei Jing) 《佛說伅真陀羅所問如來三昧經》 Scroll 2 8
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 20 8

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
二十九日 二十九日 二十九日一齋 Youpiyiduoshejia Jing (Visākhā) 《優陂夷墮舍迦經》 Scroll 1 74
二十九句 二十九句 二十九句 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 3 22
一百二十九 一百二十九 一百二十九 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 7 19
引二十九 引二十九 二合引二十九 Parṇaśavarīdhāraṇīsūtra (Ye Yi Guanzizai Pusa Jing) 《葉衣觀自在菩薩經》 Scroll 1 14
百二十九 百二十九 大般若波羅蜜多經卷第一百二十九 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 129 14
二十九事 二十九事 是二十九事 Wu Men Chan Jing Yao Yongfa 《五門禪經要用法》 Scroll 1 10
合二十九 合二十九 三合二十九 Māyājālamahātantra (Fo Shuo Yujia Da Jiao Wang Jing) 《佛說瑜伽大教王經》 Scroll 3 10
年二十九 年二十九 我年二十九 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 10
二十九年 二十九年 二十九年 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 20 7
衣二十九 衣二十九 是衣二十九日應作 Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 5 6

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
二十九 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
二十九 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
二千三百二十九 Scroll 9 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
五百二十九 Scroll 10 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
盛年二十九 Scroll 56 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
二十九眼中紺青 Scroll 1 in Fanmoyu Jing (Brahmāyusutta) 《梵摩渝經》 1
二十九遠離正法 Scroll 2 in Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 1
二十九 Scroll 1 in Youpiyiduoshejia Jing (Visākhā) 《優陂夷墮舍迦經》 1
二十九 Scroll 35 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
譬喻二十九 Scroll 1 in Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 - one scroll by an unknown translator 2
太子二十九 Scroll 13 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
二十九 Scroll 37 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
二十九 Scroll 7 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 1
二十九名曰 Scroll 2 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 1
二十九金色 Scroll 5 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 1
二十九一切本性空寂無垢大甲 Scroll 8 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 1
菩薩施行莊嚴尊者本生二十九 Scroll 14 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
二十九日月 Scroll 1 in Xiuxing Ben Qi Jing 《修行本起經》 2
二十九 Scroll 1 in Taizi Rui Ying Ben Qi Jing 《太子瑞應本起經》 1
二十九 Scroll 2 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 1
二十九 Scroll 3 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 1
二十九 Scroll 5 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 1
二十九 Scroll 6 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 1
二十九功不唐捐 Scroll 1 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 2
二十九高下悉皆平正 Scroll 3 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 3