NTI Reader
NTI Reader

二十九 èrshíjiǔ

èrshíjiǔ number 29
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
Notes: (Wikipedia '29')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Qi Yao Rang Zai Jue 《七曜攘災決》 Scroll 1 34
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 1 18
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 5 18
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 1 12
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 21 10
Śuraṅgamasūtra (Da Fo Ding Rulai Mi Yin Xiu Zheng Liaoyi Zhu Pusa Wan Xing Shou Leng Yan Jing) 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》 Scroll 7 9
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 20 8
Qi Yao Rang Zai Jue 《七曜攘災決》 Scroll 2 8
Drumakinnararājaparipṛcchā (Fo Shuo Dun Zhen Tuo Luo Suo Wen Rulai Sanmei Jing) 《佛說伅真陀羅所問如來三昧經》 Scroll 2 8
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 8

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
二十九日 二十九日 二十九日一齋 Youpiyiduoshejia Jing (Visākhā) 《優陂夷墮舍迦經》 Scroll 1 74
二十九句 二十九句 二十九句 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 3 22
一百二十九 一百二十九 一百二十九 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 7 19
百二十九 百二十九 大般若波羅蜜多經卷第一百二十九 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 129 14
引二十九 引二十九 二合引二十九 Parṇaśavarīdhāraṇīsūtra (Ye Yi Guanzizai Pusa Jing) 《葉衣觀自在菩薩經》 Scroll 1 14
合二十九 合二十九 三合二十九 Māyājālamahātantra (Fo Shuo Yujia Da Jiao Wang Jing) 《佛說瑜伽大教王經》 Scroll 3 10
二十九事 二十九事 是二十九事 Wu Men Chan Jing Yao Yongfa 《五門禪經要用法》 Scroll 1 10
年二十九 年二十九 我年二十九 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 10
二十九年 二十九年 二十九年 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 20 7
衣二十九 衣二十九 是衣二十九日應作 Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 5 6