kěn

 1. kěn verb to agree; to consent; to permit
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (CC-CEDICT '肯'; Guoyu '肯' v 1; Kroll 2015 '肯' 1, p. 240; Unihan '肯')
 2. kěn auxiliary verb agree; willing
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: 肯 is used in this sense as a modal auxiliary verb in Literary Chinese (Guoyu '肯' v 2; Pulleyblank 1995, p. 122; Sun 2006, loc. 1723).
 3. kěn verb acknowledge
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll 2015 '肯' 1a, p. 240)
 4. kěn verb to be able to
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll 2015 '肯' 1b, p. 240)
 5. kěn adverb could it be?
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '肯' adv; Kroll 2015 '肯' 2, p. 240)
 6. kěn noun a ligament
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll 2015 '肯' 3, p. 240)
 7. kěn verb agree; adhivāsayati
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: adhivāsayati, Japanese: kou, or: kai (BCSD '肯', p. 963; Edgerton 1953 'adhivāsayati', p. 15; Unihan '肯')

Contained in

Also contained in

不肯肯德基发言中肯林肯肯定句真肯定句肯綮宁肯尚未肯决肯帕德湾基孔肯雅热首肯肯定并例句假肯定句郎肯循环肯定中肯

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 5 Wan Song Laoren Ping Chang Tian Tong Jue Heshang Song Gu Congrong An Lu 萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄 — count: 18 , has English translation
 • Scroll 6 Wan Song Laoren Ping Chang Tian Tong Jue Heshang Song Gu Congrong An Lu 萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄 — count: 16 , has English translation
 • Scroll 1 Quotations from Chan Master Wu Ben from Dongshan, Yunzhou 筠州洞山悟本禪師語錄 — count: 14
 • Scroll 4 Quotations from Abbot Xu Tang 虛堂和尚語錄 — count: 14
 • Scroll 1 Quotations from Chan Master Dongshan Liangjia from Ruizhou 瑞州洞山良价禪師語錄 — count: 13
 • Scroll 5 Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 宏智禪師廣錄 — count: 12
 • Scroll 3 Wan Song Laoren Ping Chang Tian Tong Jue Heshang Song Gu Congrong An Lu 萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄 — count: 11 , has English translation
 • Scroll 2 The Blue Cliff Record (Biyanlu) 佛果圜悟禪師碧巖錄 — count: 11 , has English translation
 • Scroll 19 Quotations from Chan Master Yuanwu Foguo 圓悟佛果禪師語錄 — count: 10
 • Scroll 2 Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 宏智禪師廣錄 — count: 10

Collocations

 • 未肯 (未肯) 但物情於中猶未肯信佛 — Fa Hua Jing Yi Ji 法華經義記, Scroll 3 — count: 11
 • 肯信 (肯信) 正言似反誰肯信者 — Pu Yao Jing (Lalitavistara) 普曜經, Scroll 7 — count: 11
 • 肯反 (肯反) 亡肯反 — Mahābalasūtra (Fo Shuo Chusheng Yiqie Rulai Fayan Bian Zhao Dali Ming Wang Jing) 佛說出生一切如來法眼遍照大力明王經, Scroll 1 — count: 8
 • 肯受 (肯受) 莫肯受化 — The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 正法華經, Scroll 1 — count: 6
 • 肯说 (肯說) 如佛肯說者當問 — Siṃhaparipṛcchā (Taizi Shua Hu Jing) 太子刷護經, Scroll 1 — count: 5
 • 肯作 (肯作) 執此慳心無肯作理 — Sutra on the Names of the Buddhas (Fo Shuo Fo Ming Jing) 佛說佛名經, Scroll 12 — count: 5
 • 傥肯 (儻肯) 儻肯相惠乎 — Sutra of the Collection of the Six Perfections (Liu Du Ji Jing) 六度集經, Scroll 2 — count: 4
 • 肯入 (肯入) 誰復更肯入逝多林 — Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 根本說一切有部毘奈耶, Scroll 5 — count: 4
 • 肯去 (肯去) 肯去 — Mahīśāsakavinaya 彌沙塞部和醯五分律, Scroll 4 — count: 4
 • 无人肯 (無人肯) 必當自受無人肯代 — Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi) 根本說一切有部毘奈耶雜事, Scroll 9 — count: 3