NTI Reader
NTI Reader

不成 bùchéng

 1. bùchéng adjective unsuccessful
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: In the sense of 无所成就 (Guoyu '不成' 1)
 2. bùchéng adjective will not do / will not work
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: In the sense of 不行 (Guoyu '不成' 2)
 3. bùchéng set phrase don't tell me ...
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: In the sense of 难道 (Guoyu '不成' 3)

Contained in

独木不成林两俱不成过四不成过随一不成犹豫不成过类犹预不成所依不成过所依不成能立法不成过能立法不成所立法不成过所立法不成俱不成过俱不成

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Abhidharmavijñānakāyapādaśāstra (Apidamo Shi Shen Zu Lun) 《阿毘達磨識身足論》 Scroll 16 293
Abhidharmavijñānakāyapādaśāstra (Apidamo Shi Shen Zu Lun) 《阿毘達磨識身足論》 Scroll 15 273
Abhidharmavijñānakāyapādaśāstra (Apidamo Shi Shen Zu Lun) 《阿毘達磨識身足論》 Scroll 14 246
Commentary on Nyāyamukha 《因明入正理論疏》 Scroll 2 130
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 22 118
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 8 99
A Summary of Nyāyamukha 《因明入正理論義纂要》 Scroll 1 95
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 54 91
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 1 90
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 156 86

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
不成阿耨多罗三藐三菩提 不成阿耨多羅三藐三菩提 以待時故不成阿耨多羅三藐三菩提 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 1 14
终不成 終不成 終不成作 Guangyi Famen Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《廣義法門經》 Scroll 1 11
败坏不成 敗壞不成 彼所作業敗壞不成 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 36 10
因缘不成 因緣不成 用是因緣不成 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 8
便不成 便不成 便不成藥 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 45 8
功业不成 功業不成 則功業不成 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 33 6
不成种子 不成種子 或敗壞不成種子 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 45 6
不成胎 不成胎 便不成胎 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 12 5
不成佛道 不成佛道 終不成佛道 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 38 5
不成无上 不成無上 若當如來不成無上正真道者 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 5 5