bàn

 1. bàn adjective half [of]
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity
  Notes: (Guoyu '半' adj 1; Kroll 2015 '半' 1, p. 9; Unihan '半'; XHZD '半' 1)
 2. bàn adjective mid-; in the middle
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (Guoyu '半' adj 2; Kroll 2015 '半' 1a, p. 9; XHZD '半' 2)
 3. bàn adverb semi-; partly
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (Guoyu '半' adj 3; XHZD '半' 3)
 4. bàn adjective mostly
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (Guoyu '半' adv; Kroll 2015 '半' 2, p. 9)
 5. bàn number one half
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity
  Notes: (Guoyu '半' n; Kroll 2015 '半' 1, p. 9; Unihan '半'; XHZD '半' 1)
 6. bàn noun half; ardha
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: ardha, Japanese: han, Tibetan: phyed (BCSD '半', p. 219; DJBT '半', p. 432; Mahāvyutpatti 'ardham'; MW 'ardha'; SH '半', p. 168)
 7. bàn noun pan
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: pan; used in transliteration (BCSD '半', p. 219; SH '半', p. 168)

Contained in

Also contained in

半夏半熟练半瓶水响叮当朝鲜半岛半无限半开央圆唇元音半决赛少女露笑脸,婚事半成全半以上过半半闭央不圆唇元音半途半导瓷事倍功半半工半读山东半岛深更半夜未半半壁江山半规则前半生半斤八两半点马来半岛克里木半岛半视野半条命中印半岛半开门儿半百半真半假半闭央圆唇元音一言半句阿拉伯半岛半闭前圆唇元音多半半圆上半晌半日工作赭衣半道半闭后圆唇元音半乳糖血症半复赛疑信参半

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 1 Jin Guangming Jing Shu 金光明經疏 — count: 128
 • Scroll 7 Miaofa Lianhua Jing Xuan Zan 妙法蓮華經玄贊 — count: 114
 • Scroll 6 Miaofa Lianhua Jing Xuan Zan 妙法蓮華經玄贊 — count: 113
 • Scroll 6 Fa Hua Jing Yi Ji 法華經義記 — count: 106
 • Scroll 5 Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 金光明最勝王經疏 — count: 97
 • Scroll 1 Defining the Image - Measurements in Image-Making (Fo Shuo Zaoxiang Liangdu Jing Jie) 佛說造像量度經解 — count: 93
 • Scroll 7 Fa Hua Jing Yi Ji 法華經義記 — count: 82
 • Scroll 6 Miaofa Lianhua Jing Wen Ju 妙法蓮華經文句 — count: 81
 • Scroll 9 Miaofa Lianhua Jing Xuan Zan 妙法蓮華經玄贊 — count: 78
 • Scroll 4 Miaofa Lianhua Jing Xuan Zan 妙法蓮華經玄贊 — count: 77

Collocations

 • 半腹 (半腹) 東面半腹有山 — Beginning of the World (Qi Shi Jing) 起世經, Scroll 6 — count: 17
 • 半由旬 (半由旬) 光照半由旬 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 20 — count: 17
 • 半拘 (半拘) 高半拘盧奢 — Beginning of the World (Qi Shi Jing) 起世經, Scroll 1 — count: 15
 • 须弥山半 (須彌山半) 置於須彌山半 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 21 — count: 11
 • 半无常 (半無常) 半常半無常 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 14 — count: 11
 • 半头 (半頭) 名曰馬半頭 — Beginning of the World (Qi Shi Jing) 起世經, Scroll 1 — count: 10
 • 世间半 (世間半) 計我及世間半常半無常 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 14 — count: 9
 • 马半 (馬半) 名曰馬半頭 — Beginning of the World (Qi Shi Jing) 起世經, Scroll 1 — count: 8
 • 肘半 (肘半) 閻浮提人身長三肘半 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 20 — count: 8
 • 重半 (重半) 衣重半兩 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 20 — count: 8