wǎn

 1. wǎn adjective crooked; winding
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (CC-CEDICT '宛'; Guoyu '宛' adj; Unihan '宛'; XHZD '宛' 1, p. 775)
 2. wǎn verb to be similar; as if
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Comparison
  Notes: (CC-CEDICT '宛'; Guoyu '宛' adv; Kroll 2015 '宛' 2, p. 467; Unihan '宛'; XHZD '宛' 2, p. 775)
 3. wǎn proper noun Wan
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (CC-CEDICT '宛'; Guoyu '宛' n)
 4. wǎn adjective supple
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll 2015 '宛' 1, p. 467)
 5. wǎn adjective yielding
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (Kroll 2015 '宛' 1b, p. 467)
 6. wǎn adjective tiny; very small
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll 2015 '宛' 3, p. 467)
 7. yuān proper noun Ferghana
  Domain: History 历史
  Notes: Historic place name in the area of present-day Uzbekistan; see 大宛 (Kroll 2015 '宛' yuān, p. 467)
 8. wǎn adjective crooked; valita
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: valita, Japanese: en (BCSD '宛', p. 378; MW 'valita'; Unihan '宛')

Contained in

Also contained in

宛然宛宛立陶宛人大宛宛若宛城宛城区宛延宛转宛如清宛县

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 9 Records of the Transmission of the Lamp 景德傳燈錄 — count: 6 , has English translation
 • Scroll 78 Zong Jing Lu 宗鏡錄 — count: 4 , has English translation
 • Scroll 4 Le Bang Wenlei 樂邦文類 — count: 4
 • Scroll 2 Shi Bu Er Men Zhi Yao Chao 十不二門指要鈔 — count: 4
 • Scroll 2 Le Bang Yigao 樂邦遺稿 — count: 4
 • Scroll 6 Fa Yuan Zhu Lin 法苑珠林 — count: 4
 • Scroll 1 Huayan Jing Yi Hai Bai Men 華嚴經義海百門 — count: 3
 • Scroll 1 Xu Ting Mi Shi Suo Jing 序聽迷詩所經 — count: 3
 • Scroll 2 Brief Commentary on the Perfect Enlightenment Sūtra 大方廣圓覺修多羅了義經略疏 — count: 3
 • Scroll 6 Shen Seng Chuan 神僧傳 — count: 3

Collocations

 • 宛足 (宛足) 則三身宛足 — Ren Wang Hu Guo Boreboluomi Jing Shu Shen Bao Ji 仁王護國般若波羅蜜經疏神寶記, Scroll 2 — count: 7
 • 义宛 (義宛) 兩經文義宛 — Miaofa Lianhua Jing Xuan Yi 妙法蓮華經玄義, Scroll 5 — count: 7
 • 宛成 (宛成) 非真求復宛成非相 — Great Might Arrived Bodhisattva’s Thinking-of-Buddhas as the Perfect Passage (Da Fo Ding Rulai Mi Yin Xiu Zheng Liaoyi Zhu Pusa Wan Xing Shou Leng Yan Jing) 大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經, Scroll 7 — count: 5
 • 宛在 (宛在) 宛在他手 — Gaṇḍavyūhasūtra 大方廣佛華嚴經, Scroll 38 — count: 4
 • 右旋宛 (右旋宛) 猶如黑絲右旋宛 — Fo Shuo Guan Fo Sanmei Hai Jing 佛說觀佛三昧海經, Scroll 9 — count: 4
 • 理宛 (理宛) 己心識三寶一體其理宛足 — Fahua Wen Ju Ji 法華文句記, Scroll 1 — count: 3
 • 宛同 (宛同) 圓義宛同 — Fahua Xuan Yi Shi Qian 法華玄義釋籤, Scroll 13 — count: 3
 • 能所宛 (能所宛) 能所宛 — Wei Mo Jing Yi Shu 維摩經義疏, Scroll 3 — count: 2
 • 诸法宛 (諸法宛) 而色心諸法宛 — Jin Guangming Jing Wen Ju Ji 金光明經文句記, Scroll 6 — count: 2
 • 内宛 (內宛) 雖不彰內宛流注 — Jingang Jing Zuan Yao Kan Ding Ji 金剛經纂要刊定記, Scroll 1 — count: 2