1. verb to collect [contributions]; to raise; to levy
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (CC-CEDICT '募'; Guoyu '募' v; Kroll 2015 '募' 1, p. 315; Unihan '募')
 2. verb to recruit
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (CC-CEDICT '募'; Guoyu '募' v; Kroll 2015 '募' 1a, p. 315; Unihan '募')
 3. verb to solicit; samutthāna
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: samutthāna, (BCSD '募', p. 209; Mahāvyutpatti 'samutthānam'; MW 'samutthāna'; SH '募', p. 395)

Contained in

Also contained in

募股募款私募基金筹募公募捐募招募募缘私募召募劝募征募募捐募集

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 8 Miaofa Lianhua Jing Xuan Zan 妙法蓮華經玄贊 — count: 15
 • Scroll 9 Za Baozang Jing 雜寶藏經 — count: 8
 • Scroll 1 Za Baozang Jing 雜寶藏經 — count: 7
 • Scroll 2 Za Baozang Jing 雜寶藏經 — count: 6
 • Scroll 8 Miaofa Lianhua Jing Wen Ju 妙法蓮華經文句 — count: 5
 • Scroll 1 Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 撰集百緣經 — count: 5
 • Scroll 47 Fa Yuan Zhu Lin 法苑珠林 — count: 5
 • Scroll 14 Jing Lu Yi Xiang 經律異相 — count: 4
 • Scroll 1 Sutra of the Nine-Colored Deer 九色鹿經 — count: 4
 • Scroll 26 Song Biographies of Eminent Monks 宋高僧傳 — count: 4 , has English translation

Collocations

 • 募人 (募人) 募人四出 — Jātaka stories (Sheng Jing) 生經, Scroll 3 — count: 17
 • 王募 (王募) 若應王募彼寒寒所逼 — Ku Yin Yin Shi Jing (Cuḷadukkhakkhandhasutta) 苦陰因事經, Scroll 1 — count: 12
 • 募求 (募求) 遠涉諸國募求精婇 — Xumoti Nu Jing (Sumāgadhāvadānasūtra) 須摩提女經, Scroll 1 — count: 11
 • 重募 (重募) 且出重募 — Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 賢愚經, Scroll 2 — count: 7
 • 募索 (募索) 遠近募索 — Jātaka stories (Sheng Jing) 生經, Scroll 4 — count: 7
 • 受募 (受募) 無受募者 — Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 賢愚經, Scroll 3 — count: 7
 • 赏募 (賞募) 可買象馬賞募健兒 — Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 撰集百緣經, Scroll 1 — count: 6
 • 颂募 (頌募) 次四頌募護法者令其自願 — Miaofa Lianhua Jing Xuan Zan 妙法蓮華經玄贊, Scroll 8 — count: 4
 • 募言 (募言) 來受募言 — Za Baozang Jing 雜寶藏經, Scroll 1 — count: 3
 • 募诸人 (募諸人) 募諸人住斯寶渚 — Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 根本說一切有部毘奈耶, Scroll 48 — count: 3