1. noun clothes; clothing
  Domain: Literary Chinese 文言文 , Subdomain: Clothing
  Notes: In the sense of 衣服 (Guoyu '衣' n 1; Kroll 2015 '衣' 1a; Unihan '衣')
 2. noun Kangxi radical 145
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Radicals
  Notes: Clothes (ABC back cover; GHC p. 7)
 3. noun to wear (clothes); to put on
  Domain: Literary Chinese 文言文 , Subdomain: Clothing
  Notes: In the sense of 穿 (Guoyu '衣' yì v 1; Kroll 2015 '衣' yì)
 4. noun a cover; a coating
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: For example, 书衣 'book cover' (Guoyu '衣' n 2; Kroll 2015 '衣' 2; Unihan '衣')
 5. noun uppergarment; robe
  Domain: Literary Chinese 文言文 , Subdomain: Modern Chinese 服装
  Notes: (Kroll 2015 '衣' 1)
 6. verb to cover
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 覆盖 (Guoyu '衣' yì v 2)
 7. noun lichen; moss
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: For example, 地衣 'lichen' (Guoyu '衣' n 4; Kroll 2015 '衣' 2a)
 8. noun peel; skin
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Of fruit or vegetables; in the sense of 果皮 (Guoyu '衣' n 3)
 9. proper noun Yi
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Guoyu '衣' n 5)
 10. verb to depend on
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 倚靠 (Guoyu '衣' yì v 3)

Contained in

Also contained in

衣着连衣裙洗衣粉农桑衣食撮要白大衣高血压鸟疫衣原体派克大衣袗衣衣架衣帽间毛衣成衣店羽衣甘蓝衣裳宽衣解带衣锦荣归战衣洗衣机拂衣麻衣衣饰衣着晾衣绳衣料葛衣衣鱼节衣缩食连帽卫衣白衣战士烫衣板征衣和衣而卧洗衣房束身内衣冥衣试衣间衣单食薄衣扣金缕衣寒衣

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 5 Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 十誦律 — count: 1127
 • Scroll 29 Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 十誦律 — count: 916
 • Scroll 3 Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 四分律刪繁補闕行事鈔 — count: 441
 • Scroll 2 Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 四分律刪繁補闕行事鈔 — count: 416
 • Scroll 8 Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 摩訶僧祇律 — count: 408
 • Scroll 6 Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 四分律 — count: 345
 • Scroll 3 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 四分律行事鈔資持記 — count: 324
 • Scroll 2 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 四分律行事鈔資持記 — count: 301
 • Scroll 9 Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 摩訶僧祇律 — count: 295
 • Scroll 6 Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 十誦律 — count: 291

Collocations

 • 三法衣 (三法衣) 服三法衣 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 1 — count: 39
 • 衣毛 (衣毛) 衣毛為竪 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 2 — count: 13
 • 衣重 (衣重) 衣重一兩 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 20 — count: 8
 • 重衣 (重衣) 栴檀木槨重衣其外 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 4 — count: 4
 • 庄衣 (莊衣) 令好莊衣嚴車 — Nirvāṇa Sūtra 佛般泥洹經, Scroll 1 — count: 4
 • 宝衣 (寶衣) 賷吾寶衣并及乘轝 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 1 — count: 4
 • 衣树 (衣樹) 復有衣樹 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 18 — count: 4
 • 厚衣 (厚衣) 厚衣其上而闍維之 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 3 — count: 4
 • 亿衣 (億衣) 八萬四千億衣 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 3 — count: 3
 • 衣黄 (衣黃) 黃衣黃蓋 — Nirvāṇa Sūtra 佛般泥洹經, Scroll 1 — count: 3