zhàng

 1. zhàng noun a cane; a walking stick; a staff
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: As in 枴杖 (ABC 'zhàng' bf 1, p. 1237; Guoyu '杖' n 1; Kroll 2015 '杖' 1, p. 593; Mathews 1931 '杖', p. 22; NCCED '杖' 1, p. 2058; Unihan '杖')
 2. zhàng verb to hold
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 持 (Guoyu '杖' v 1; Kroll 2015 '杖' 2, p. 593)
 3. zhàng verb to lean on; to depend on
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 倚靠 (Guoyu '杖' v 2; Kroll 2015 '杖' 2a, p. 593)
 4. zhàng noun a club; a cudgel
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 棍棒; for example, 擀面杖 rolling pin (Guoyu '杖' n 2; Kroll 2015 '杖' 3, p. 593; Mathews 1931 '杖', p. 22; NCCED '杖' 2, p. 2058)
 5. zhàng noun a drumstick
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll 2015 '杖' 4, p. 593)
 6. zhàng noun a beating; a caning
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (ABC 'zhàng' bf 2, p. 1237; Guoyu '杖' n 3)
 7. zhàng verb to beat; to cane
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '杖' v 2; Mathews 1931 '杖', p. 22)
 8. zhàng noun a staff; daṇḍa
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: daṇḍa, Japanese: jō, or: zue (BCSD '杖', p. 96; DJBT '杖', p. 423; MW 'daṇḍa')

Contained in

Also contained in

杖乡擀面杖手杖扶杖枴杖杖刑盲杖执杖兵杖铁杖杖莫如信杖者竹杖杖责杖国杖朝魔杖杖信拐杖乌杖那杖头资杖头木偶杖期蔗杖笞杖杖行刑杖明杖杖家杖头钱权杖棍杖杖头杖策

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 13 Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 不空羂索神變真言經 — count: 43
 • Scroll 1 De Dao Ti Cheng Xizhang Jing 得道梯橙錫杖經 — count: 30
 • Scroll 2 Commentary on the Hundred Treatise 百論疏 — count: 30
 • Scroll 1 Krodhavijayakalpaguhyatantra (Fo Shuo Miao Jixiang Zui Sheng Genben Da Jiao Jing) 佛說妙吉祥最勝根本大教經 — count: 24
 • Scroll 2 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 四分律行事鈔資持記 — count: 18
 • Scroll 102 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經 — count: 17 , has parallel version
 • Scroll 2 Shi Shi Yao Lan 釋氏要覽 — count: 16
 • Scroll 1 Guanyin Yi Shu 觀音義疏 — count: 16
 • Scroll 7 Mūlasarvāstivāda-ekaśatakarman (Genben Shuo Yiqie You Bu Bai Yi Jiemo) 根本說一切有部百一羯磨 — count: 16
 • Scroll 2 Da Biqiu San Qian Weiyi 大比丘三千威儀 — count: 16

Collocations

 • 刀杖 (刀杖) 有刀杖 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 10 — count: 151
 • 捶杖 (捶杖) 撾打捶杖 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 22 — count: 23
 • 杖捶 (杖捶) 宜加以杖捶 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 21 — count: 14
 • 杖加 (杖加) 或刀杖加 — Madhyamāgama 中阿含經, Scroll 7 — count: 12
 • 鞭杖 (鞭杖) 不加鞭杖刀刃不施 — Gu Lai Shi Shi Jing 古來世時經, Scroll 1 — count: 11
 • 柱杖 (柱杖) 柱杖而行 — Madhyamāgama 中阿含經, Scroll 5 — count: 10
 • 杖打 (杖打) 或以杖打刀斫 — Madhyamāgama 中阿含經, Scroll 25 — count: 9
 • 杖持 (杖持) 柱杖持鉢 — Saṃyuktāgama 雜阿含經, Scroll 4 — count: 9
 • 杖挝 (杖撾) 皆離於刀杖撾捶恐怖人 — Brahmajālasūtra 梵網六十二見經, Scroll 1 — count: 9
 • 杖避 (杖避) 亦不可以力刀杖避 — Sutra on King Prasenajit Covered in Dust After His Mother Passed Away 佛說波斯匿王太后崩塵土坌身經, Scroll 1 — count: 9