1. noun arm
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Health 健康
  Notes: (Unihan '臂')
 2. phonetic bi
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Used in transliteration of Sanskrit loan words. For exammple, 善臂 Subāhu (BCSD '善臂')

Contained in

胳臂手臂臂钏臂膀失之交臂善臂菩萨会善臂妙臂菩萨所问经千眼千臂观世音菩萨陀罗尼神呪经世尊圣者千眼千首千足千舌千臂观自在菩提萨埵怛嚩广大圆满无碍大悲心陀罗尼佛说十八臂陀罗尼经十八臂陀罗尼经大乘瑜伽金刚性海曼殊室利千臂千钵大教王经千臂军荼利梵字真言胜幢臂印陀罗尼经妙臂印幢陀罗尼经巴臂把臂双臂攘臂交臂臂奢柘鬼臂舍柘鬼臂舍柘猿臂抱臂千眼千臂观音千臂观音巨臂鲸臂多势罗国迦臂施国右臂

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 2 Māyājālamahātantra (Fo Shuo Yujia Da Jiao Wang Jing) 《佛說瑜伽大教王經》 — count: 36
 • Scroll 7 Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 — count: 33
 • Scroll 1 Qian Yan Qian Bi Guanshiyin Pusa Tuoluoni Shen Zhou Jing 《千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經》 — count: 29
 • Scroll 1 She Wu'ai Dabei Xin Da Tuoluoni Jing Ji Yi Fa Zhong Chu Wuliang Yi Nanfang Man Yuan Bu Tuo Luo Hai Hui Wu Bu Zhu Zun Deng Hong Shi Li Fangwei Ji Weiyi Xingse Zhichi Sanmoye Biao Zhi Mantuluo Yi Gui 《攝無礙大悲心大陀羅尼經計一法中出無量義南方滿願補陀落海會五部諸尊等弘誓力方位及威儀形色執持三摩耶幖幟曼荼羅儀軌》 — count: 28
 • Scroll 2 Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 — count: 26
 • Scroll 1 Fo Shuo Zaoxiang Liangdu Jing Jie 《佛說造像量度經解》 — count: 25
 • Scroll 5 Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 — count: 23
 • Scroll 19 Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 — count: 18
 • Scroll 8 Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 — count: 17
 • Scroll 4 Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 — count: 16

Collocations

 • 屈伸臂 (屈伸臂) 譬如力士屈伸臂頃 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 1 — count: 51
 • 申臂 (申臂) 譬如壯士屈申臂頃 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 16 — count: 42
 • 两臂 (兩臂) 即執罪人兩足兩臂 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 4 — count: 10
 • 牵臂 (牽臂) 牽臂將詣眾人之中 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 10 — count: 8
 • 臂肘 (臂肘) 臂肘圓滿好 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 1 — count: 8
 • 天臂 (天臂) 名曰天臂 — Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》, Scroll 5 — count: 6
 • 喜臂 (喜臂) 二名喜臂 — Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》, Scroll 9 — count: 6
 • 臂城 (臂城) 彼天臂城 — Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》, Scroll 5 — count: 4
 • 一臂 (一臂) 沙門即舉一臂而語賊言 — Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》, Scroll 1 — count: 4
 • 伸臂 (伸臂) 帝釋即如伸臂之頃 — Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》, Scroll 8 — count: 4