NTI Reader
NTI Reader

verb to cross / to pass through / to ferry
Domain: Classical Chinese 古文

Contained in

过渡渡船渡口十渡普渡河姆渡河姆渡文化横渡渡边渡过渡河渡假引渡偷渡超渡摆渡过渡时期普渡大学大渡河涉渡竞渡泅渡官渡弥渡慈航普渡

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shen Seng Chuan 《神僧傳》 Scroll 3 49
Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 18 27
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 1 25
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 42 20
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 3 19
Lue Lun Anle Jing Tu Yi 《略論安樂淨土義》 Scroll 1 17
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 39 17
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 16 16
Shijia Fangzhi 《釋迦方志》 Scroll 1 15
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 49 15

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
渡水 渡水 渡水已 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 28
欲渡 欲渡 有人欲渡 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 16 14
知渡 知渡 不知渡水 Fang Niu Jing (Pratītyasamutpādādivibhaṅganirdeśa Sūtra) 《放牛經》 Scroll 1 13
能渡 能渡 能渡駛流水 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 8 11
渡海 渡海 數千萬人皆仰以得渡海 Qi Fo Fumu Xing Zi Jing 《七佛父母姓字經》 Scroll 1 9
济渡 濟渡 濟渡 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 31 8
渡彼岸 渡彼岸 截流渡彼岸 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 8
渡处 渡處 不知渡處 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 46 6
渡生死海 渡生死海 能渡生死海 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 15 5
渡大海 渡大海 能渡大海 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 15 5