zhí

 1. zhí verb to breed / to spawn
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '殖')
 2. zhí verb to increase
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '殖')
 3. zhí verb to increase
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '殖')

Also contained in

繁殖殖民地生殖养殖殖民主义殖民者殖民生殖器生殖期生殖器官殖民全球移殖垦殖增殖殖利骨殖价值增殖半殖民地同配生殖器官移殖增殖反应堆尿生殖管道后殖民心脏移殖新殖民主义新殖民化有性生殖水产养殖泄殖肛孔海水养殖无性繁殖生殖力生殖系统生殖细胞腐殖覆盖物腐殖酸裂殖近亲繁殖养殖业生殖腺泄殖腔腐殖土裂殖菌驯养繁殖驯养繁殖场复殖吸虫复殖目孤雌生殖生殖轮

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 4 Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 — count: 37
 • Scroll 169 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 — count: 18
 • Scroll 30 Abhidharmakośaśāstrakārikāvibhāṣya (Apidamo Cang Xian Zong Lun) 《阿毘達磨藏顯宗論》 — count: 13
 • Scroll 61 Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 — count: 13
 • Scroll 30 Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 — count: 10
 • Scroll 7 Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 — count: 10
 • Scroll 23 Commentary on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論疏》 — count: 10
 • Scroll 2 Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 — count: 10
 • Scroll 23 Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 — count: 8
 • Scroll 9 Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 — count: 8

Collocations

 • 宿殖 (宿殖) 四者宿殖善本 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 9 — count: 85
 • 殖众 (殖眾) 種殖眾善本 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 35 — count: 50
 • 殖善根 (殖善根) 昔有如是種殖善根 — Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》, Scroll 60 — count: 39
 • 殖德本 (殖德本) 悉殖德本 — Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》, Scroll 3 — count: 27
 • 种殖 (種殖) 種殖樹木 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 13 — count: 21
 • 久殖 (久殖) 久殖諸梵行 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 9 — count: 19
 • 广殖 (廣殖) 廣殖諸德本 — Fo Suo Xing Zan (Buddhacarita) 《佛所行讚》, Scroll 1 — count: 8
 • 殖福 (殖福) 殖福於未然 — Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》, Scroll 8 — count: 7
 • 佛殖 (佛殖) 已曾親近無量百千諸佛殖諸善根 — Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》, Scroll 1 — count: 5
 • 殖种 (殖種) 無所殖種 — Avaivartikacakrasūtra (Aweiyuezhi Zhi Jing) 《佛說阿惟越致遮經》, Scroll 2 — count: 5