NTI Reader
NTI Reader

为人 (為人) wéirén

wéirén noun behavior / conduct
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Morality 道德

Contained in

各各为人悉檀为人师表人人为我,我为人人

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
为人说 為人說 莫為人說 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 67
为人时 為人時 汝本為人時 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 35
为人求 為人求 為人求義及饒益 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 1 27
为人演说 為人 演說 亦能為人演說道跡 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 1 13
为人说法 為人說法 復能受法為人說法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 12
天为人 天為人 為天為人 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 11 11
能为人 能為人 又能為人安胎出衣 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 11
为人作 為人作 當復為人作子者 Tie Cheng Nili Jing 《鐵城泥犁經》 Scroll 1 10
广为人 廣為人 廣為人說 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 8
为人救护 為人救護 為人救護 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 7