NTI Reader
NTI Reader

窃 (竊) qiè

  1. qiè verb to steal / to usurp / to encroach on / to endanger
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Law 法律
  2. qiè adverb privately / secretly
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况
  3. qiè noun a thief
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Law 法律

Contained in

盗窃窃取窃听偷窃窃盗剽窃窃窃窃听器窃窃私语惯窃行窃窃贼窃笑窃喜扒窃攘窃窃声篡窃

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Ji Shamen Bu Ying Bai Su Deng Shi 《集沙門不應拜俗等事》 Scroll 5 25
Hongming Ji (Collection on the Propagation and Clarification of Buddhism) 《弘明集》 Scroll 10 22
Ji Shamen Bu Ying Bai Su Deng Shi 《集沙門不應拜俗等事》 Scroll 4 22
Si Shamen Xuan Zang Shang Biao Ji 《寺沙門玄奘上表記》 Scroll 1 22
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 25 18
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 21 13
A Biography of the Tripitaka Master of the Great Ci'en Monastery of the Great Tang Dynasty 《大唐大慈恩寺三藏法師傳》 Scroll 9 13
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 28 13
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 4 13
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 44 10

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
窃作 竊作 竊作是念 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 4 35
天帝释窃 天帝釋竊 天帝釋竊生是念 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 172 9
私窃 私竊 猶如有人私竊偷盜 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 8
窃生 竊生 彼長者竊生此心 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 43 7
窃南 竊南 當竊南行 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 34 6
窃闻 竊聞 彼人竊聞婦家父母欲奪吾婦 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 6 6
阿难陀窃 阿難陀竊 阿難陀竊作是念 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 517 6
子窃 子竊 會中有諸天子竊作是念 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 81 5
恶魔窃 惡魔竊 惡魔竊作是念 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 429 4
心窃 心竊 心竊念言 Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 Scroll 2 3