NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

窃 (竊) qiè

  1. qiè verb to steal / to usurp / to encroach on / to endanger
    Domain: Law 法律
  2. qiè adverb privately / secretly
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况
  3. qiè noun a thief
    Domain: Law 法律

Contained in

盗窃窃取窃听偷窃窃盗剽窃

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Ji Shamen Bu Ying Bai Su Deng Shi 《集沙門不應拜俗等事》 Scroll 5 25
Hong Ming Ji 《弘明集》 Scroll 10 22
Si Shamen Xuan Zang Shang Biao Ji 《寺沙門玄奘上表記》 Scroll 1 22
Ji Shamen Bu Ying Bai Su Deng Shi 《集沙門不應拜俗等事》 Scroll 4 22
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 25 18
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 21 14
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 28 13
A Biography of the Tripitaka Master of the Great Ci'en Monastery of the Great Tang Dynasty 《大唐大慈恩寺三藏法師傳》 Scroll 9 13
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 4 13

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
窃作 竊作 竊作是念 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 4 34
天帝释窃 天帝釋竊 天帝釋竊生是念 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 172 9
私窃 私竊 猶如有人私竊偷盜 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 8
窃生 竊生 彼長者竊生此心 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 43 7
窃南 竊南 當竊南行 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 34 6
阿难陀窃 阿難陀竊 阿難陀竊作是念 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 517 6
窃闻 竊聞 彼人竊聞婦家父母欲奪吾婦 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 6 6
子窃 子竊 會中有諸天子竊作是念 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 81 5
恶魔窃 惡魔竊 惡魔竊作是念 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 429 4
苾刍窃 苾芻竊 會中有一苾芻竊作是念 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 291 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 1 in Da Song Seng Shi Lue 《大宋僧史略》 1
Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
猶如有人偷盜 Scroll 12 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
無私 Scroll 13 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
善意 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
Scroll 2 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 2
不曾 Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 1
猶如有人 Scroll 3 in Madhyamāgama 《中阿含經》 5
第一 Scroll 16 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
Scroll 34 in Madhyamāgama 《中阿含經》 6
Scroll 1 in Bi Mo Shi Mulian Jing (Māratajjaniyasūtta) 《弊魔試目連經》 1
父母 Scroll 6 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
Scroll 36 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
長者 Scroll 43 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
Scroll 46 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
Scroll 2 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 1
Scroll 4 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 2
Scroll 5 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 2
Scroll 8 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 2
Scroll 1 in Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 1
念言 Scroll 2 in Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 2
有所 Scroll 1 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 2
Scroll 2 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 1
Scroll 5 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 4
四句 Scroll 3 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 1
Scroll 4 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 1