NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

窃 (竊) qiè

  1. qiè verb to steal / to usurp / to encroach on / to endanger
    Domain: Law 法律
  2. qiè adverb privately / secretly
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况
  3. qiè noun a thief
    Domain: Law 法律

Contained in

盗窃窃取窃听偷窃窃盗剽窃窃窃窃听器窃窃私语惯窃行窃窃贼窃笑窃喜扒窃攘窃窃声篡窃

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Ji Shamen Bu Ying Bai Su Deng Shi 《集沙門不應拜俗等事》 Scroll 5 25
Ji Shamen Bu Ying Bai Su Deng Shi 《集沙門不應拜俗等事》 Scroll 4 22
Hongming Ji (Collection on the Propagation and Clarification of Buddhism) 《弘明集》 Scroll 10 22
Si Shamen Xuan Zang Shang Biao Ji 《寺沙門玄奘上表記》 Scroll 1 22
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 25 18
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 28 13
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 21 13
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 4 13
A Biography of the Tripitaka Master of the Great Ci'en Monastery of the Great Tang Dynasty 《大唐大慈恩寺三藏法師傳》 Scroll 9 13

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
窃作 竊作 竊作是念 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 4 36
天帝释窃 天帝釋竊 天帝釋竊生是念 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 172 9
私窃 私竊 猶如有人私竊偷盜 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 8
窃生 竊生 彼長者竊生此心 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 43 7
窃南 竊南 當竊南行 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 34 6
窃闻 竊聞 彼人竊聞婦家父母欲奪吾婦 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 6 6
阿难陀窃 阿難陀竊 阿難陀竊作是念 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 517 6
子窃 子竊 會中有諸天子竊作是念 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 81 5
恶魔窃 惡魔竊 惡魔竊作是念 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 429 4
苾刍窃 苾芻竊 會中有一苾芻竊作是念 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 291 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 1 in Da Song Seng Shi Lue 《大宋僧史略》 1
Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
猶如有人偷盜 Scroll 12 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
無私 Scroll 13 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
善意 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
Scroll 2 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 2
不曾 Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 1
猶如有人 Scroll 3 in Madhyamāgama 《中阿含經》 5
第一 Scroll 16 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
Scroll 34 in Madhyamāgama 《中阿含經》 6
大棒 Scroll 1 in Bi Mo Shi Mulian Jing (Māratajjaniyasūtta) 《弊魔試目連經》 1
家父 Scroll 6 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
Scroll 36 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
長者 Scroll 43 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
Scroll 46 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
Scroll 2 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 1
Scroll 4 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 2
Scroll 5 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 2
Scroll 8 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 1
Scroll 1 in Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 1
念言 Scroll 2 in Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 2
有所 Scroll 1 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 2
Scroll 2 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 1
Scroll 5 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 4
四句 Scroll 3 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 1
Scroll 4 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 1