NTI Reader
NTI Reader

诽谤 (誹謗) fěibàng

fěibàng verb to slander
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '誹謗'; Guoyu '誹謗')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Sarvavaidalyasaṃgraha (Ji Zhu Fangdeng Xue Jing) 《佛說濟諸方等學經》 Scroll 1 38
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 43 22
Southern Qi 《佛說身毛喜豎經》 Scroll 1 20
Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 10 18
Xiaopin Boreboluomi Jing 《小品般若波羅蜜經》 Scroll 3 18
Abhidharmavijñānakāyapādaśāstra (Apidamo Shi Shen Zu Lun) 《阿毘達磨識身足論》 Scroll 1 17
Zun Po Xu Mi Pusa Suo Ji Lun 《尊婆須蜜菩薩所集論》 Scroll 7 15
Avaivartikacakrasūtra (Butuizhuan Falun Jing) 《不退轉法輪經》 Scroll 4 15
Daśacakrakṣitigarbha (Dafangguang Shi Lun Jing) 《大方廣十輪經》 Scroll 5 14
Notes on the Laṅkāvatāra Sūtra 《楞伽阿跋多羅寶經註解》 Scroll 1 14

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
诽谤贤圣 誹謗賢聖 誹謗賢聖 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 42
诽谤圣人 誹謗聖人 誹謗聖人 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 11 35
生诽谤 生誹謗 為小利故生誹謗 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 13 13
诽谤如来 誹謗如來 誹謗如來 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 9 8
诽谤正法 誹謗正法 誹謗正法而遠離之 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 36 6
便诽谤 便誹謗 而便誹謗 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 5
诽谤言 誹謗言 於大眾中作如是誹謗言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 5
诽谤舍利弗 誹謗舍利弗 坐誹謗舍利弗 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 4
诽谤心 誹謗心 目揵連所起誹謗心 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 4
起诽谤 起誹謗 目揵連所起誹謗心 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 4