NTI Reader
NTI Reader

jiǔ

 1. jiǔ adjective old
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间
  Notes: Use for old things not old people (Guoyu '久' adj)
 2. jiǔ adverb over a long time
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间
  Notes: For example, 長治久安 'long order and long peace' (CCI p. 37; CC-CEDICT '長治久安'; Guoyu '長治久安'; Guoyu '久' adv; Unihan '久')
 3. jiǔ noun age
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '久' n)
 4. jiǔ verb to remain
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 留 (Guoyu '久' v)

Contained in

永久长久悠久地久天长不久好久持久崔久峰永久性永久性虚拟线路天长地久久长久远耐久良久久视恒久正法久住历久弥新历久弥坚长治久安永久居民美国永久居民经久久留久病许久多久久久前不久不久前久等久违积久弊生历史悠久久仰好久不见久治久保久陪久旷久阔积久坐久成劳久矣

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 10 74
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 301 64
Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 53
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 40
Quotations from Chan Master Fenyang Wude 《汾陽無德禪師語錄》 Scroll 1 38
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 36
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 42 33
Fahua Wen Ju Ji 《法華文句記》 Scroll 9 33
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 33
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 390 30

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
久住 久住 當久住北方 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 89
未久 未久 其去未久 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 54
可久 可久 法可久 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 50
久受苦 久受苦 於此久受苦已 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 23
梵行久 梵行久 使梵行久立 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 12
久立 久立 使梵行久立 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 11
国久 國久 其國久安 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 9
久安 久安 其國久安 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 7
来久 來久 不面來久 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 7
久在 久在 心久在不淨中 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 6