NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

jiǔ

 1. jiǔ adjective old
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间
  Notes: Use for old things not old people (Guoyu '久' adj)
 2. jiǔ adverb over a long time
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间
  Notes: For example, 長治久安 'long order and long peace' (CCI p. 37; CC-CEDICT '長治久安'; Guoyu '長治久安'; Guoyu '久' adv; Unihan '久')
 3. jiǔ noun age
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Guoyu '久' n)
 4. jiǔ verb to remain
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 留 (Guoyu '久' v)

Contained in

永久长久悠久地久天长不久好久持久崔久峰永久性永久性虚拟线路天长地久久长久远耐久良久久视恒久正法久住历久弥新历久弥坚长治久安永久居民美国永久居民经久久留久病许久多久久久前不久不久前久等久违积久弊生历史悠久久仰好久不见久治久保久陪久旷久阔

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 10 74

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
久住 久住 當久住北方 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 89
未久 未久 其去未久 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 54
可久 可久 法可久 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 50
久受苦 久受苦 於此久受苦已 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 23
梵行久 梵行久 使梵行久立 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 12
久立 久立 使梵行久立 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 11
国久 國久 其國久安 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 9
来久 來久 不面來久 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 7
久安 久安 其國久安 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 7
久在 久在 心久在不淨中 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 6

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 13
Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
使如來 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 8
出遊 Scroll 1 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 1
Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 2
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 53
問言 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 9
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 17
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 6
大王之中 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
不見 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 3
由於梵行 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 4
輔相婆羅門作法 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 2
是故汝等 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 4
Scroll 2 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 6
資養 Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 4
Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 1
世尊優婆塞 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 3
Scroll 1 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 2
Scroll 2 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 2
因故發音 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 2
供養 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 1
Scroll 1 in Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 1