NTI Reader
NTI Reader

境界 jìngjiè

jìngjiè noun viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: viṣaya, Pali: visaya, Japanese: kyō (BL 'viṣaya'; FGDB '七境界'; BCSD '境界'; MW 'viṣaya')

Contained in

文殊师利所说不思议佛境界经大方广如来不恩议境界经菩萨行方便境界神通变化经大方广佛华严经不思议佛境界分大方广如来不思议境界经度诸佛境界智光严经佛华严入如来德智不思议境界经如来庄严智慧光明入一切佛境界经度一切诸佛境界智严经大乘入诸佛境界智光明庄严经诸佛境界摄真实经妄境界境界相境界极成佛境界

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 25 276
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 9 97
Notes on the Laṅkāvatāra Sūtra 《楞伽阿跋多羅寶經註解》 Scroll 1 95
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 30 80
Viṁśatikāvṛtti (Weishi Lun) 《唯識論》 Scroll 1 64
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 30 61
Notes on the Meaning of Treatise on the Awakening of Faith in the Mahāyāna 《大乘起信論義記》 Scroll 3 57
Yogacārabhūmi (Damo Duoluo Chan Jing) 《達摩多羅禪經》 Scroll 2 55
Sāgaramatiparipṛcchāsūtra (Haiyi Pusa Suo Wen Jing Yin Famen Jing) 《佛說海意菩薩所問淨印法門經》 Scroll 15 55
Saṃyuktābhidharmahṛdaya śāstra 《雜阿毘曇心論》 Scroll 6 49

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
世尊境界 世尊境界 世尊境界甚難甚難 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 31 38
眷属境界 眷屬境界 獵師眷屬境界 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 47 20
境界多 境界多 彼信弟子於世尊境界多有所作 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 51 9
心法境界 心法境界 謂眼界取心法境界繫著使 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 20 8
境界系 境界系 謂眼界取心法境界繫著使 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 20 8
父母境界 父母境界 我坐捨離父母境界而遊他處 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 24 7
神通境界 神通境界 如是等最勝神通境界 Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 Scroll 1 7
境界中 境界中 螺王境界中 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 13 5
境界不思议界 境界不思議界 比丘禪思神通境界不可思議 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 18 5
王境界 王境界 在王境界鞞婆陵耆村極大豐樂 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 12 5