NTI Reader
NTI Reader

lǜ shuài

 1. noun rate / frequency
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
  Notes: (Unihan '率')
 2. shuài verb to lead / command
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '率')
 3. noun ratio
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
  Notes: (Unihan '率')
 4. noun limit
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
  Notes: (Unihan '率')

Contained in

效率频率分辨率利率比率汇率轻率率领存款准备金率草率刷新率功率生产率速率退率率先概率圆周率兜率天兜率都率天相率降兜率兜率陀条件概率机率分布机率高分辨率兜率陀天兜率多天字频率观弥勒菩萨上生兜率天经佛说观弥勒菩萨上生兜率天经观弥勒上生兜率天经贊统率概率分布抽样率率都婆支持率收视率率直坦率失业率直率死亡率率真高效率成长率出生率识字率录取率

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dasheng Fa Yuan Yi Lin Zhang 《大乘法苑義林章》 Scroll 1 64
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 5 24
Outline of the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽師地論略纂》 Scroll 2 20
Zong Jing Lu 《宗鏡錄》 Scroll 4 19
Cheng Weishi Lun Yan Mi 《成唯識論演祕》 Scroll 4 16
Cheng Weishi Lun Liaoyi Deng 《成唯識論了義燈》 Scroll 5 15
San Guo Yi Shi 《三國遺事》 Scroll 1 14
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 1 14
Daśacakrakṣitigarbha (Dasheng Da Ji Dizang Shi Lun Jing) 《大乘大集地藏十輪經》 Scroll 3 14
Le Bang Wenlei 《樂邦文類》 Scroll 3 13

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
率土 率土 普天率土民無巨細慈愛於王 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 37
率化 率化 王及群寮率化 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 3 9
劝率 勸率 能廣勸率 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 3 8
共相率 共相率 即共相率 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 7
合率 合率 共相合率 Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 5 5
率噜 率嚕 率嚕拏酤胝嚩蹉苾芻是 Aluohan Ju De Jing 《佛說阿羅漢具德經》 Scroll 1 4
率民 率民 率民以道 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 4 4
率伏 率伏 一切非人咸率伏 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 3 3
率合 率合 我等宜可共相率合至世尊所問訊禮覲 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 1 3
率土人 率土人 自今之後率土人民 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 5 3