NTI Reader
NTI Reader

自得 zì dé

  1. zì dé verb to be self satisfied
    Domain: Classical Chinese 古文
  2. zì dé phrase to obtain for oneself
    Domain: Classical Chinese 古文

Contained in

洋洋自得逍遥自得安善自得怡然自得

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Notes on the Laṅkāvatāra Sūtra 《楞伽阿跋多羅寶經註解》 Scroll 3 16
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 61 14
Śuraṅgamasūtra (Da Fo Ding Rulai Mi Yin Xiu Zheng Liaoyi Zhu Pusa Wan Xing Shou Leng Yan Jing) 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》 Scroll 9 9
Laṅkāvatārasūtra 《楞伽阿跋多羅寶經》 Scroll 3 9
Fo Shuo Zhangzhe Nu An Ti Zhe Shizi Hou Liaoyi Jing 《佛說長者女菴提遮師子吼了義經》 Scroll 1 9
Notes on the Meaning of the Śūraṅgama Sūtra 《首楞嚴義疏注經》 Scroll 9 9
Fa Hua Jing Yi Ji 《法華經義記》 Scroll 6 9
Zun Po Xu Mi Pusa Suo Ji Lun 《尊婆須蜜菩薩所集論》 Scroll 9 8
Rentian Yan Mu 《人天眼目》 Scroll 3 7
Nili Jing (Bālapaṇḍitasutta) 《泥犁經》 Scroll 1 7

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
眷属自得 眷屬自得 解脫眷屬自得調伏 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 61 13
求自得 求自得 有真善心者不求自得利實 Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 Scroll 6 8
自得解脱 自得解脫 自得解脫 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 7
正觉自得 正覺自得 最正覺自得 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 20 5
自得涅槃 自得涅槃 自得涅槃已 Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 Scroll 2 5
自得度 自得度 自得度已當度彼 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 10 5
觉自得 覺自得 八正覺自得 Changshou Wang Jing 《長壽王經》 Scroll 1 4
悉自得 悉自得 如其所願悉自得見 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 3 4
自得安隐 自得安隐 自得安隱身 Fu Yin Jing (Kāmabhogī) 《伏婬經》 Scroll 1 4
菩萨自得 菩薩自得 其夜菩薩自得五夢 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 5 4