NTI Reader
NTI Reader

二十 èrshí

èrshí number twenty
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
Notes: (Wikipedia '20')

Contained in

二十国集团二十八宿第二十二十四史卷第二十二十五二十世纪钦定二十四史二十四诗品圣救度佛母二十一种礼赞经救度佛母二十一种礼赞经舍头谏太子二十八宿经律二十二明了论大乘二十颂论唯识二十论唯识二十论述记佛使比丘迦旃延说法没尽偈百二十章二十空三界二十八天二十多二十部二十一二十二二十四二十八二十六二十一世纪二十四节气二十四孝二十五史三七二十一二十三二十七二十九二十一世纪二十唯识论二十五方便二十二史札记

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 17 80
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 20 73
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 16 63
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 38 47
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 1 41
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 1 41
Dafang Guang Fo Huayan Jing Sou Xuan Fen Qi Tong Zhi Fang Gui 《大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌》 Scroll 4 40
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 19 39
Qi Yao Rang Zai Jue 《七曜攘災決》 Scroll 1 38
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 29 36

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
二十亿 二十億 二十億 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 29 43
百二十 百二十 年百二十 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 22
沙门二十 沙門二十 中阿含大品沙門二十億經第七 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 29 19
二十岁 二十歲 其十歲者壽二十歲 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 11
二十里 二十裡 二十里 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 11
尊者二十 尊者二十 尊者二十億耳住耆闍崛山 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 9 11
二十由旬 二十由旬 上級階道廣二十由旬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 9
三百二十 三百二十 壽命延長至三百二十歲 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 9
二十法 二十法 是為行者二十法 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 1 7
二十亿万 二十億萬 地深二十億萬里 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 6 6