NTI Reader
NTI Reader

zhàng

 1. zhàng verb to separate
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 阻塞 (Unihan '障'; Guoyu '障' v 1)
 2. zhàng verb to block / to hinder / to obstruct / to shield
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '障')
 3. zhàng noun an obstruction / a barricade / an obstacle
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '障' n 3; Unihan '障')
 4. zhàng verb to cover
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 遮蔽 (Guoyu '障' v 2)
 5. zhàng verb to defend
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 防卫 (Guoyu '障' v 3)
 6. zhàng noun a weak point / a fault / a shortcoming
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 缺点 (Guoyu '障' n 4)
 7. zhàng noun a strategic fortress
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '障' n 2)
 8. zhàng noun a dike / an embankment / a levee
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 堤防 (Guoyu '障' n 1)

Contained in

障碍保障故障屏障社会保障拔一切业障根本得生净土陀罗尼除盖障拔除一切业障残障魔障分离性障碍残障福利残障学习障碍拔一切业障根本得生净土神呪五千五百佛名神呪除障灭罪经除盖障菩萨所问经说妙法决定业障经三种悉地破地狱转业障出三界秘密陀罗尼法佛顶尊胜心破地狱转业障出三界秘密三身佛果三种悉地真言仪轨佛顶尊胜心破地狱转业障出三界秘密陀罗尼最胜佛顶陀罗尼净除业障呪经佛说十二佛名神呪校量功德除障灭罪经十二佛名神呪校量功德除障灭罪经佛说拔除罪障呪王经拔除罪障呪王经佛说智光灭一切业障陀罗尼经智光灭一切业障陀罗尼经佛说消除一切灾障宝髻陀罗尼经消除一切灾障宝髻陀罗尼经消除一切闪电障难随求如意陀罗尼经佛说净业障经净业障经无障碍烦恼障二障所知障障蔽智障三障三重障实报无障碍土罪障覆障障月智能障碍智障人士路障障碍物身心障碍语言障碍

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Notes on Madhyāntavibhaṅgabhāṣya 《辯中邊論述記》 Scroll 1 259
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 10 186
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 5 172
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 6 169
Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 3 160
Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 4 132
Madhyāntavibhaṅgabhāṣya (Bian Zhong Bian Lun) 《辯中邊論》 Scroll 1 114
Cheng Weishi Lun Liaoyi Deng 《成唯識論了義燈》 Scroll 7 105
Madhyāntavibhaṅgabhāṣya (Zhong Bian Fenbie Lun) 《中邊分別論》 Scroll 1 98
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 49 94

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
障阂 障閡 障閡 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 5 35
雨障 雨障 此是第一雨障因緣 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 8 12
映障 映障 而能映障眾雜小樹 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 26 12
障因缘 障因緣 此是第一雨障因緣 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 8 12
生障 生障 自生障閡 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 24 6
闇障 闇障 無明闇障 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 11 5
盖障 蓋障 何誰無蓋障 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 12 4
能障 能障 能違能障此不淨想 Guangyi Famen Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《廣義法門經》 Scroll 1 3
障寒暑 障寒暑 以障寒暑 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 3
无有障 無有障 無有障閡 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 6 3