NTI Reader
NTI Reader

诤 (諍) zhèng

  1. zhèng verb to criticize / to dispute / to disagree / to remonstrate
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: In the sense of 争执 (Guoyu '諍' v 2; Unihan '諍'; XHZD '诤')
  2. zhèng verb to advise frankly
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (Guoyu '諍' v 1)

Contained in

斗诤诤论无诤三昧无诤诸法无诤三昧法门息诤因缘经迴诤论七灭诤法息诤口和无诤诤言诤友谏诤诤讼诤谏诤人诤臣人我无诤人和无诤大勇无诤安于无诤和谐无诤

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 47 250
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 50 162
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 49 137
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 35 121
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 52 111
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 9 96
Mūlasarvāstivādavinayayasangraha (Genben Sapoduo Bu Lu She) 《根本薩婆多部律攝》 Scroll 14 86
Xi Zheng Yinyuan Jing (Sāmagāmasutta) 《息諍因緣經》 Scroll 1 76
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 70
Si Fen Biqiu Jie Ben Shu 《四分比丘戒本疏》 Scroll 2 69

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
鬪诤 鬪諍 三者鬪諍 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 143
止诤 止諍 若以諍止諍 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 17 47
诤律 諍律 一者應與面前止諍律 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 52 36
诤事 諍事 發如是等毀呰語言興鬪諍事 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 1 32
诤鬪 諍鬪 有時身味電與阿祝藍合諍鬪 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 4 16
忿诤 忿諍 眾生於是各共忿諍 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 14
无有诤 無有諍 無有諍競 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 5 11
憎诤 憎諍 憎諍 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 22 10
子诤 子諍 母共子諍 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 25 8
诤说 諍說 各異道人共諍說 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 7