NTI Reader
NTI Reader

故经云 (故經云) gù jīng yún

gù jīng yún phrase therefore, the sutra says
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Chinese Buddhism 中国佛教
Notes: TM: 故 + 經; from 《寶藏論》 Treasure Store Treatise (Sharf 2005, p. 142; T 1857)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Treasure Store Treatise 《寶藏論》 Scroll 1 26
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 27 16
Treatise on the Mystery of the Mahayana 《大乘玄論》 Scroll 3 14
Zhao Lun 《肇論》 Scroll 1 12
New Commentary on the Zhao Lun 《肇論新疏》 Scroll 2 10
Xiu Xi Zhi Guan Zuochan Fa Yao 《修習止觀坐禪法要》 Scroll 1 10
Er Di Yi 《二諦義》 Scroll 2 10
Shi Men Guijing Yi 《釋門歸敬儀》 Scroll 1 9
Commentary on the Treatise on Contemplating Thoughts 《觀心論疏》 Scroll 5 9
Huayan Yi Cheng Shi Xuan Men 《華嚴一乘十玄門》 Scroll 1 9

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
故经云佛性 故經云佛性 故經云佛性者名為第一義空 Viṁśatikāvṛtti (Dasheng Weishi Lun) 《大乘唯識論》 Scroll 1 3
故经云初发心 故經云初發心 故經云初發心時便成正覺 Huayan Yi Cheng Shi Xuan Men 《華嚴一乘十玄門》 Scroll 1 2
故经云如来 故經云如來 故經云如來復 Fa Hua Xuan Lun 《法華玄論》 Scroll 1 2
故经云三 故經云三 猶若虛空故經云三 Jingang Banruoboluomi Jing Lueshu 《金剛般若波羅蜜經略疏》 Scroll 1 2
故经云微妙 故經云微妙 四故經云微妙音者 Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 Scroll 57 2
故经云心 故經云心 故經云心如工伎兒意如和伎 Treasure Store Treatise 《寶藏論》 Scroll 1 2
故经云智 故經云智 故經云智隨證 Dafang Guang Fo Huayan Jing Shu 《大方廣佛華嚴經疏》 Scroll 43 2
故经云观 故經云觀 故經云觀知 Dafang Guang Fo Huayan Jing Shu 《大方廣佛華嚴經疏》 Scroll 42 2
故经云人 故經云人 故經云人有善願天必從之斯言驗矣 Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 27 2
故经云诸法 故經云諸法 故經云諸法從本來 Notes on the Laṅkāvatāra Sūtra 《楞伽阿跋多羅寶經註解》 Scroll 3 2