1. verb to prevent / to stop
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '沮')
 2. adjective dejected / dejected
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '沮')

Contained in

Also contained in

沮渠讳讳沮渠沮丧沮渠蒙逊

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 7 Ratnameghasūtra (Fo Shuo Bao Yu Jing) 《佛說寶雨經》 — count: 10
 • Scroll 2 Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 — count: 9
 • Scroll 8 Zun Po Xu Mi Pusa Suo Ji Lun 《尊婆須蜜菩薩所集論》 — count: 8
 • Scroll 1 San Guo Yi Shi 《三國遺事》 — count: 7
 • Scroll 7 Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 — count: 5
 • Scroll 8 Tan Jin Wenji 《鐔津文集》 — count: 5
 • Scroll 5 Tan Jin Wenji 《鐔津文集》 — count: 5
 • Scroll 67 Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 — count: 5
 • Scroll 10 Zui Sheng Wen Pusa Shi Zhu Chu Gou Duan Jie Jing 《最勝問菩薩十住除垢斷結經》 — count: 4
 • Scroll 1 Uṣṇīṣacakravartitantra (Yizi Qite Fo Ding Jing) 《一字奇特佛頂經》 — count: 4

Collocations

 • 沮坏 (沮壞) 無能沮壞其心者 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 26 — count: 368
 • 不可沮 (不可沮) 此力不可沮 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 21 — count: 190
 • 不能沮 (不能沮) 一切惡魔不能沮壞 — The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》, Scroll 346 — count: 60
 • 无能沮 (無能沮) 無能沮壞其心者 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 26 — count: 46
 • 难沮 (難沮) 號難沮壞 — Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》, Scroll 9 — count: 30
 • 可沮 (可沮) 爾時世尊以三昧觀如是力難可沮壞 — Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》, Scroll 2 — count: 20
 • 能沮 (能沮) 無有能沮壞 — Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》, Scroll 2 — count: 17
 • 沮败 (沮敗) 欻起邪想共相沮敗 — Fa Ju Piyu Jing (Dharmapada) 《法句譬喻經》, Scroll 2 — count: 7
 • 所能沮 (所能沮) 非諸惑惱之所能沮 — Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》, Scroll 30 — count: 5
 • 因缘沮 (因緣沮) 說諸因緣沮壞其心 — Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》, Scroll 112 — count: 4