NTI Reader
NTI Reader

男女 nán nǚ

nán nǚ noun male and female
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '男女')

Contained in

男女平等男女老少男女关系

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Guanyin Yi Shu Ji 《觀音義疏記》 Scroll 3 38
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 4 37
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 16 32
Guanyin Yi Shu 《觀音義疏》 Scroll 2 26
Dasheng Guang Bai Lun Shi Lun 《大乘廣百論釋論》 Scroll 2 21
Mahāmāyūrividyārājñī (Fo Shuo Da Kongque Zhou Wang Jing) 《佛說大孔雀呪王經》 Scroll 1 19
Mahāmayūrīvidyārājñīsūtra (Fomu Da Kongque Ming Wang Jing) 《佛母大孔雀明王經》 Scroll 1 18
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 6 16
Fo Shuo Li Shi Apitan Lun 《佛說立世阿毘曇論》 Scroll 3 15
Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi) 《根本說一切有部毘奈耶雜事》 Scroll 31 15

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
男女大小 男女大小 男女大小 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 17
男女等 男女等 彼男女等 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 3 7
人男女 人男女 村人男女聞聲驚動 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 5
男女在家 男女在家 是以男女在家 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 3 4
男女有别 男女有別 男女有別 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 4
生男女 生男女 隨生男女 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 4
男女之类 男女之類 諸有男女之類 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 20 3
男女嫁娶 男女嫁娶 男女嫁娶 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 3
无有男女 無有男女 無有男女 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 3
男女各异 男女各異 男女各異處 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 3