hūn

hūn adjective confused / forgetful / silly
Domain: Modern Chinese 现代汉语

Contained in

惛沈惛耄

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 55 Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 — count: 31
 • Scroll 21 Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 — count: 20
 • Scroll 21 Abhidharmakośaśastra (Apidamo Jushe Lun) 《阿毘達磨俱舍論》 — count: 14
 • Scroll 37 Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 — count: 13
 • Scroll 28 Abhidharmakośaśāstrakārikāvibhāṣya (Apidamo Cang Xian Zong Lun) 《阿毘達磨藏顯宗論》 — count: 12
 • Scroll 21 Commentary on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論疏》 — count: 12
 • Scroll 6 Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 — count: 10
 • Scroll 4 Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 — count: 9
 • Scroll 7 Śikṣāsamuccaya (Dasheng Ji Pusa Xue Lun) 《大乘集菩薩學論》 — count: 9
 • Scroll 27 Abhidharmakośaśāstrakārikāvibhāṣya (Apidamo Cang Xian Zong Lun) 《阿毘達磨藏顯宗論》 — count: 9

Collocations

 • 惛醉 (惛醉) 覺悟惛醉諸群生 — Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》, Scroll 8 — count: 26
 • 惛睡 (惛睡) 醉酒惛睡臥 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 50 — count: 19
 • 惛微 (惛微) 答諸心睡眠惛微而轉 — Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apidamo Fa Zhi Zu Lun) 《阿毘達磨發智論》, Scroll 2 — count: 10
 • 睡眠惛 (睡眠惛) 睡眠惛醉及 — Sumukhanāmadhāraṇīsūtra (Hu Ming Famen Shen Zhou Jing) 《護命法門神呪經》, Scroll 1 — count: 9
 • 惛迷 (惛迷) 惛迷却踞前畫地 — Xiuxing Ben Qi Jing 《修行本起經》, Scroll 2 — count: 8
 • 迷惛 (迷惛) 愚迷惛闇 — Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》, Scroll 23 — count: 7
 • 惛乱 (惛亂) 習惛亂 — Śṛgālavādasūtra 《善生子經》, Scroll 1 — count: 7
 • 惛重 (惛重) 而聽法者身力疲懈心識惛重 — Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 《佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經》, Scroll 11 — count: 5
 • 惛昧昧 (惛昧昧) 惛昧羸劣 — Yuanqi Jing (Pratītyasamutpādādivibhaṅganirdeśa Sūtra) 《放牛經》, Scroll 1 — count: 5
 • 沈惛 (沈惛) 身體沈惛猶如醍醐投熱沙中 — Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》, Scroll 75 — count: 4