NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

令人 lìngrén

lìngrén verb to cause one to / to lead one to
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Thought 思想

Contained in

令人钦佩令人振奋令人满意令人吃惊令人叹

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Miliṇḍapañha (Questions of Miliṇḍa) 《那先比丘經》 Scroll 2 39
Zhu Jing Yao Ji 《諸經要集》 Scroll 20 29
Qi Yao Xingchen Bie Xing Fa 《七曜星辰別行法》 Scroll 1 27
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 64 24
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 67 24
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 65 19
Wu Liang Shou Jing Yi Shu 《無量壽經義疏》 Scroll 2 17
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 6 15
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 9 15
Buddhapiṭakaduḥśīlanirgraha (Fo Cang Jing) 《佛藏經》 Scroll 1 14

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
令人民 令人民 令人民見其光明 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 6 10
能令人 能令人 能令人熱 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 2 6
欲令人 欲令人 亦欲令人請之 Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 Scroll 1 5
令人知 令人知 莫令人知 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 17 4
令人堕 令人墮 令人墮地獄 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 40 4
令人狂 令人狂 但令人狂惑 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 21 3
令人系 令人繫 令人繫我著安隱處 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 23 3
令人短 令人短 令人短氣吐下淚出 Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 Scroll 1 3
令人乐 令人樂 令人樂聞 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 7 3
令人及 令人及 莫令人及非人觸嬈我者 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 34 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
令人泥洹 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
令人威德增進 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
令人 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 1
令人 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 1
令人 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 1
令人光明 Scroll 6 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
令人樂觀 Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 1
令人樂觀 Scroll 5 in Qishi Jing 《起世經》 2
令人愛樂 Scroll 7 in Qishi Jing 《起世經》 2
令人愛樂 Scroll 7 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
令人 Scroll 6 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
令人墮在 Scroll 14 in Madhyamāgama 《中阿含經》 6
令人 Scroll 17 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
令人安隱 Scroll 23 in Madhyamāgama 《中阿含經》 4
令人 Scroll 29 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
令人 Scroll 1 in Laizhaheluo Jing (Raṭṭhapālasutta) 《賴吒和羅經》 2
令人懈怠 Scroll 9 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
令人 Scroll 11 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
令人 Scroll 23 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
令人福利 Scroll 32 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
令人 Scroll 36 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 4
令人歡喜 Scroll 2 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
令人不得 Scroll 4 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 4
令人三惡道 Scroll 5 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 8
令人不得無為 Scroll 6 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 2