NTI Reader
NTI Reader

令人 lìngrén

lìngrén verb to cause one to / to lead one to
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Thought 思想

Contained in

令人钦佩令人振奋令人满意令人吃惊令人叹

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Miliṇḍapañha (Questions of Miliṇḍa) 《那先比丘經》 Scroll 2 39
Zhu Jing Yao Ji 《諸經要集》 Scroll 20 29
Qi Yao Xingchen Bie Xing Fa 《七曜星辰別行法》 Scroll 1 27
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 64 24
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 67 24
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 65 19
Wu Liang Shou Jing Yi Shu 《無量壽經義疏》 Scroll 2 17
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 6 15
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 9 15
Buddhapiṭakaduḥśīlanirgraha (Fo Cang Jing) 《佛藏經》 Scroll 1 14

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
令人民 令人民 令人民見其光明 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 6 10
能令人 能令人 能令人熱 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 2 6
欲令人 欲令人 亦欲令人請之 Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 Scroll 1 5
令人知 令人知 莫令人知 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 17 4
令人堕 令人墮 令人墮地獄 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 40 4
令人系 令人系 令人繫我著安隱處 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 23 3
令人乐 令人樂 令人樂聞 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 7 3
令人狂 令人狂 但令人狂惑 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 21 3
令人短 令人短 令人短氣吐下淚出 Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 Scroll 1 3
令人见 令人見 令人見之樂觀無厭 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 2