NTI Reader
NTI Reader

教法 jiàofǎ

 1. jiàofǎ noun a creed / a doctrine / teachings / a teaching method
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Education 教育
 2. jiàofǎ noun legislation / statute / canon
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Law 法律
 3. jiàofǎ noun scriptural dharma / āgamadharma
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: āgamadharma, Japanese: kyōhō; learning of the Buddha's teaching through scriptures, in contrast to 證法 realization of the Dharma through practice (BL 'āgamadharma'; FGDB '教法')

Contained in

胎藏金刚教法名号摩尼光佛教法仪略四大教法

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shi Moheyan Lun 《釋摩訶衍論》 Scroll 1 15
Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 15 11
Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 9 10
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 20 10
Record of the Teaching and Practices of Siming (Siming Zunzhe Jiao Xing Lu) 《四明尊者教行錄》 Scroll 6 9
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 11 8
Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi) 《根本說一切有部毘奈耶雜事》 Scroll 40 8
Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 1 8
Tan Jin Wenji 《鐔津文集》 Scroll 9 7
Pusa Shi Zhu Jing 《菩薩十住品》 Scroll 1 7

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
如来教法 如來教法 我於如來教法中 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 4 15
菩萨教法 菩薩教法 渝阿闍菩薩教法悉當念於十方人 Pusa Shi Zhu Xing Dao Jing 《菩薩十住行道品》 Scroll 1 12
教法中 教法中 汝等若求善說惡說於教法中 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 8 11
清净教法 清凈教法 清淨教法稟受無乏 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 8 11
流通教法 流通教法 流通教法 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 40 4
世尊教法 世尊教法 世尊教法 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 12 3
教法难 教法難 隨順思惟菩薩教法難 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 8 3
增上教法 增上教法 邊方相狀增上教法 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 9 3
师教法 師教法 離師教法 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 35 3
一教法 一教法 菩薩以一教法莊嚴一切法界法光明三昧 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 3 3