gōng gòng

 1. gōng verb to present to / to supply / to provide
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Wade-Giles: kung (GCED '供'; Guoyu '供' v 1; Unihan '供')
 2. gòng verb to offer in worship
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: (SH '供'; Unihan '供')
 3. gōng verb to state in evidence
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (GCED '供')
 4. gōng noun a court record / evidence
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Law 法律
  Notes: (Guoyu '供' n)
 5. gōng verb to state the details of a case
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Law 法律
  Notes: (Guoyu '供' v 2)

Contained in

Also contained in

提供提供者供应供应链供应商供货供货商供求供奉供给供物应用服务提供商互联网服务提供商因特网服务提供者新闻供应供不应求供销供电供具设供供桌供品攀供供水系统

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 1 Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 — count: 106
 • Scroll 7 Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 — count: 66
 • Scroll 4 Da Ban Niepan Jing Ji Jie 《大般涅槃經集解》 — count: 51
 • Scroll 4 Weimo Yi Ji 《維摩義記》 — count: 51
 • Scroll 1 Yaoshi Qi Fo Gongyang Yi Gui Ruyi Wang Jing 《藥師七佛供養儀軌如意王經》 — count: 44
 • Scroll 2 Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 — count: 33
 • Scroll 3 Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 — count: 31
 • Scroll 3 Da Ban Niepan Jing Shu 《大般涅槃經疏》 — count: 31
 • Scroll 3 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 30
 • Scroll 2 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 27

Collocations

 • 供办 (供辦) 巴陵弗諸清信士通夜供辦 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 2 — count: 26
 • 供设 (供設) 供設既辦 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 2 — count: 10
 • 供侍 (供侍) 供侍王 — Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》, Scroll 1 — count: 6
 • 供饭 (供飯) 最後供飯佛比丘僧 — Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》, Scroll 2 — count: 6
 • 供饮食 (供飲食) 所供飲食 — Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》, Scroll 2 — count: 5
 • 可供 (可供) 所可供事 — Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》, Scroll 1 — count: 5
 • 供长斋 (供長齋) 常供長齋 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 16 — count: 4
 • 不如供 (不如供) 不如供泥塔 — Lishi Yi Shan Jing 《佛說力士移山經》, Scroll 1 — count: 3
 • 供家用 (供家用) 以供家用 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 34 — count: 3
 • 受供 (受供) 受供之良田 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 4 — count: 3