NTI Reader
NTI Reader

gōng gòng

 1. gōng verb to present to / to supply / to provide
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Wade-Giles: kung (GCED '供'; Guoyu '供' v 1; Unihan '供')
 2. gòng verb to offer in worship
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: (SH '供'; Unihan '供')
 3. gōng verb to state in evidence
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (GCED '供')
 4. gōng noun a court record / evidence
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Law 法律
  Notes: (Guoyu '供' n)
 5. gōng verb to state the details of a case
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Law 法律
  Notes: (Guoyu '供' v 2)

Contained in

提供提供者供应供应链供应商供货供货商供求供养供奉供给供物应用服务提供商互联网服务提供商因特网服务提供者新闻供应供不应求供销供电应供四事供养供具设供供桌供品攀供上供供僧法会供水供水系统频毘娑罗王诣佛供养经摄大毘卢遮那成佛神变加持经入莲华胎藏海会悲生曼荼攞广大念诵仪轨供养方便会大毘卢遮那成佛神变加持经莲华胎藏悲生曼荼罗广大成就仪轨供养方便会供养仪式苏悉地羯罗供养法苏悉地羯罗供养法火合牛供养仪轨阿閦如来念诵供养法药师琉璃光王七佛本愿功德经念诵仪轨供养法药师七佛供养仪轨如意王经无量寿如来观行供养仪轨圣贺野纥哩缚大威怒王立成大神验供养念诵仪轨法品金刚顶经瑜伽文殊师利菩萨供养仪轨甘露军荼利菩萨供养念诵成就仪轨大轮金刚修行悉地成就及供养法大圣欢喜双身大自在天毘那夜迦王归依念诵供养法焰罗王供行法次第供养护世八天法供养十二大威德天报恩品十二天供仪轨大毘卢遮那经供养次第法疏

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 1 138
Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 7 66
Da Ban Niepan Jing Ji Jie 《大般涅槃經集解》 Scroll 4 51
Weimo Yi Ji 《維摩義記》 Scroll 4 49
Yaoshi Qi Fo Gongyang Yi Gui Ruyi Wang Jing 《藥師七佛供養儀軌如意王經》 Scroll 1 44
Da Ban Niepan Jing Shu 《大般涅槃經疏》 Scroll 3 33
Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 2 33
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 3 31
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 30
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 27

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
供办 供辦 巴陵弗諸清信士通夜供辦 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 26
供设 供設 供設既辦 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 10
供侍 供侍 供侍王 Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 Scroll 1 6
供饭 供飯 最後供飯佛比丘僧 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 6
供饮食 供飲食 所供飲食 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 5
夜供 夜供 尋於其夜供設飯食 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 3
供施 供施 受我供施 Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 Scroll 1 3
受供 受供 受供之良田 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 3
不如供 不如供 不如供泥塔 Lishi Yi Shan Jing 《佛說力士移山經》 Scroll 1 3
供足 供足 薪草不自供足 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 3