NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

婆罗门 (婆羅門) Póluómén

Póluómén proper noun Brahmin / Brahman
Domain: Religion 宗教 , Subdomain: Hinduism 印度教
Notes: Sanskrit equivalent: brāhmaṇaḥ, Japanese: Baramon; the highest and priestly caste in Indian (FGDB '婆羅門'; DJBT 'Baramon'; Leeming 2001, 'Brahmans')

Contained in

婆罗门教婆罗门国接受婆罗门教育大坚固婆罗门缘起经白衣金幢二婆罗门缘起经佛为黄竹园老婆罗门说学经婆罗门子命终爱念不离经婆罗门避死经

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 129
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 4 117
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 108
Vajrasūcīśāstra (Jingang Zhen Lun) 《金剛針論》 Scroll 1 92
Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 2 91
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 20 87
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 16 81
Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 2 80

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
婆罗门言 婆羅門言 婆羅門言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 31
婆罗门食 婆羅門食 婆羅門食更生物 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 30
婆罗门种 婆羅門種 出婆羅門種 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 27
婆罗门作 婆羅門作 婆羅門作是言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 16
婆罗门无有 婆羅門無有 婆羅門無有能與如來等者 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 7
娑罗婆罗门 娑羅婆羅門 有沸伽羅娑羅婆羅門 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 6
姓婆罗门 姓婆羅門 香姓婆羅門受王教已 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 5
婆罗门答曰 婆羅門答曰 婆羅門答曰 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 4
宿婆罗门 宿婆羅門 弊宿婆羅門常懷異見 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 4
婆罗门受 婆羅門受 香姓婆羅門受王教已 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
婆羅門 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 12
阿闍世王婆羅門大臣禹舍 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 10
婆羅門 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
婆羅門 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 8
婆羅門 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 8
婆羅門 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 4
拘樓秦佛婆羅門 Scroll 1 in Qi Fo Fumu Xing Zi Jing 《七佛父母姓字經》 6
二者婆羅門 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 6
婆羅門長者居士 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 11
國王臣民婆羅門 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 12
婆羅門 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 13
輔相堅固婆羅門即時 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 80
上首婆羅門 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 1
婆羅門 Scroll 1 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 70
又名婆羅門 Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 12
婆羅門 Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 5
婆羅門 Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 1
沙門婆羅門 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 3
婆羅門 Scroll 1 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 1
婆羅門 Scroll 2 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 1
婆羅門聚落 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 9
所有過現未來沙門婆羅門 Scroll 1 in Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 28
沙門婆羅門 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 3
婆羅門 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 1
黑山仙人婆羅門中止 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 4