NTI Reader
NTI Reader

婆罗门 (婆羅門) Póluómén

Póluómén proper noun Brahmin / Brahman
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: brāhmaṇaḥ, Japanese: Baramon; the highest and priestly caste in India (Ding '婆羅門'; DJBT 'Baramon'; FGDB '婆羅門'; Leeming 2001, 'Brahmans'; Lotus '婆羅門'; SH '婆羅門')

Contained in

婆罗门教婆罗门国接受婆罗门教育大坚固婆罗门缘起经白衣金幢二婆罗门缘起经佛为黄竹园老婆罗门说学经婆罗门子命终爱念不离经婆罗门避死经乌暂婆罗门树乌暂婆罗门

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 129
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 4 117
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 108
Vajrasūcīśāstra (Jingang Zhen Lun) 《金剛針論》 Scroll 1 92
Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 2 91
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 20 87
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 16 81
Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 2 80
An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 5 75
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 70

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
婆罗门言 婆羅門言 婆羅門言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 31
婆罗门食 婆羅門食 婆羅門食更生物 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 30
婆罗门种 婆羅門種 出婆羅門種 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 27
婆罗门作 婆羅門作 婆羅門作是言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 16
婆罗门无有 婆羅門無有 婆羅門無有能與如來等者 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 7
娑罗婆罗门 娑羅婆羅門 有沸伽羅娑羅婆羅門 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 6
姓婆罗门 姓婆羅門 香姓婆羅門受王教已 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 5
婆罗门答曰 婆羅門答曰 婆羅門答曰 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 4
宿婆罗门 宿婆羅門 弊宿婆羅門常懷異見 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 4
语婆罗门 語婆羅門 迦葉語婆羅門 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 4