NTI Reader
NTI Reader

十二 shí èr

shí èr number twelve
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
Notes: (CC-CEDICT '十二')

Contained in

十二月四十二章经十二门论佛说四十二章经十二处三十二大丈夫相第十二十二因缘说十二神将饶益有情结愿神咒佛说十二游经十二头陀行三十二相三十二大人相三十二大士相大人三十二相十二部经十二神将药师十二神将十二神王十二药叉大将三十二卷第十二祭十二郎文十二生肖三合十二法伦梵网六十二见经十二遊经贝多树下思惟十二因缘经十二缘生祥瑞经十二品生死经佛说十二头陀经十二头陀经大方广佛华严经入法界品四十二字观门佛说大吉祥天女十二名号经大吉祥天女十二名号经佛说大吉祥天女十二名号经大吉祥天女十二名号经大吉祥天女十二契一百八名无垢大乘经供养十二大威德天报恩品十二天供仪轨佛说十二佛名神呪校量功德除障灭罪经十二佛名神呪校量功德除障灭罪经律二十二明了论阿含口解十二因缘经十二因缘论注四十二章经十二门论疏十二门论宗致义记十二缘起十二律十二分教

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
十二由旬 十二由旬 此拘尸城外有十二由旬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 21
十二种 十二種 欲界眾生有十二種 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 16
广十二 廣十二 廣十二由旬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 11
三转十二 三轉十二 我於此四聖諦三轉十二行不生眼 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 15 11
十二万里 十二萬里 高十二萬里 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 7
十二踰阇那 十二踰闍那 其間相去十二踰闍那 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 6
卷第三十二 卷第三十二 中阿含經卷第三十二 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 32 6
十二行 十二行 我於此四聖諦三轉十二行不生眼 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 15 6
十二字 十二字 二萬七千五百一十二字 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 7 6
高十二 高十二 高十二仞 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 5