NTI Reader
NTI Reader

第十二 dì shí èr

dì shí èr ordinal twelfth
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量 , Concept: Ordinal 序数
Notes: The ordinal is formed by placing a numeral after the prefix 第 (Sun 2006, loc. 703).

Contained in

卷第十二

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Collection of records concerning the Chinese Buddhist Canon (Chu San Zang Ji Ji) 《出三藏記集》 Scroll 12 16
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 11 10
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 63 9
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 26 9
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 16 9
Translating Sanskrit (Fan Fanyu) 《翻梵語》 Scroll 8 9
Translating Sanskrit (Fan Fanyu) 《翻梵語》 Scroll 9 8
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 7 8
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 20 7
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 21 7

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
品第十二 品第十二 佛說長阿含第四分世記經世本緣品第十二 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 91
会第十二 會第十二 菩薩藏會第十二之一 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 35 20
月藏分第十二 月藏分第十二 大集經月藏分第十二諸天王護持品第九 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 51 13
经第十二 經第十二 中阿含習相應品食經第十二 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 10 8
呪第十二 呪第十二 佛頂轉法輪印呪第十二 Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 1 8
分第十二 分第十二 外金剛部儀軌分第十二 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 3 7
第十二之一 第十二之一 起世經最勝品第十二之一 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 9 7
地狱第十二 地獄第十二 是合地獄第十二 Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 7 5
授记品第十二 授記品第十二 大乘悲分陀利經諸王子授記品第十二 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 4 5
第十二佛 第十二佛 是第十二佛不共法 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 381 5