NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

verb to do as one pleases
Domain: Classical Chinese 古文

Contained in

自恣恣情恣欲恣意恣肆狂恣

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 52
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 23 48
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 22 46
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 38 28
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 21 20
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 47 19
Fo Shuo Fenbie Jing 《佛說分別經》 Scroll 1 11
Da'aidao Biqiuni Jing 《大愛道比丘尼經》 Scroll 2 11
Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 19 10
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 3 9

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
憍恣 憍恣 頭角莫自憍恣 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 43
放恣 放恣 勿自放恣 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 24
恣放逸 恣放逸 令憍恣放逸 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 47 19
恣心 恣心 自放恣心恣口恣身所致 Nili Jing (Bālapaṇḍitasutta) 《泥犁經》 Scroll 1 7
慢恣 慢恣 不懷慢恣 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 5
恣行 恣行 恣行放逸既損家業 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 4 5
纵恣 縱恣 習縱恣 Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 Scroll 1 5
恣纵 恣縱 二恣縱慢心 Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 Scroll 1 4
恣身 恣身 恣身口意行於惡行 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 4
恣民 恣民 恣民所欲 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 48 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 7 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 9 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 13 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
頭角 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 5
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 6
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 4
Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 2
Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 3
Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 1
不善 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 1
惡行 Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 1
Scroll 5 in Qishi Jing 《起世經》 1
歡娛 Scroll 6 in Qishi Jing 《起世經》 1
Scroll 4 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
歡娛 Scroll 6 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
Scroll 9 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
Scroll 14 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
四者親近 Scroll 33 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
端正 Scroll 34 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
Scroll 35 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
Scroll 36 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2