NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

作礼 (作禮) zuòlǐ

zuòlǐ verb to salute / to greet / to bow to
Domain: Classical Chinese 古文

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Daoxing Bore Jing 《道行般若經》 Scroll 2 40
Mohe Bore Chao Jing 《摩訶般若鈔經》 Scroll 2 38
Mahāmeghasūtra (Da Fangdeng Wuxiang Jing) 《大方等無想經》 Scroll 1 29
Fo Shuo Bao Rulai Sanmei Jing 《佛說寶如來三昧經》 Scroll 1 21
Aśokadattavyākaraṇa (Asheshi Wang Nu Ashuda Pusa Jing) 《阿闍貰王女阿術達菩薩經》 Scroll 1 17
Fa Ju Piyu Jing (Dharmapada) 《法句譬喻經》 Scroll 4 17
Sukhāvatīvyūhasūtra (Wuliang Qingjing Pingdeng Jue Jing) 《無量清淨平等覺經》 Scroll 2 17
Da Biqiu San Qian Weiyi 《大比丘三千威儀》 Scroll 1 16
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 46 15

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
佛作礼 佛作禮 皆為佛作禮 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 145
稽首作礼 稽首作禮 進為聖眾稽首作禮 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 81
头面作礼 頭面作禮 頭面作禮 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 59
欢喜作礼 歡喜作禮 歡喜作禮 Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 Scroll 1 18
前作礼 前作禮 前作禮 Heng Shui Jing (Uposatha) 《恒水經》 Scroll 1 14
恭敬作礼 恭敬作禮 勝三十三天恭敬作禮 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 19 7
作礼毕 作禮畢 作禮畢一面坐 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 1 6
师作礼 師作禮 向我等師作禮 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 22 6
作礼稽首 作禮稽首 頭面作禮稽首佛足 Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 Scroll 2 5
足作礼 足作禮 接足作禮 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 6 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
頭面作禮 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
作禮 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
即為作禮 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
作禮 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
頭面作禮 Scroll 8 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
作禮合掌 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 1
作禮退 Scroll 1 in Qi Fo Fumu Xing Zi Jing 《七佛父母姓字經》 1
作禮 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 10
作禮 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 4
作禮 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 3
稽首作禮 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 4
頭面作禮 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
作禮 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 1
作禮 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 1
歡喜作禮 Scroll 1 in Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 1
作禮 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 3
作禮 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 1
作禮 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 1
作禮 Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
作禮 Scroll 6 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
作禮 Scroll 2 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
稽首作禮 Scroll 5 in Madhyamāgama 《中阿含經》 5
稽首作禮 Scroll 6 in Madhyamāgama 《中阿含經》 4
稽首作禮 Scroll 8 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
作禮 Scroll 9 in Madhyamāgama 《中阿含經》 12