NTI Reader
NTI Reader

作礼 (作禮) zuòlǐ

zuòlǐ verb to salute / to greet / to bow to
Domain: Literary Chinese 文言文

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Daoxing Bore Jing 《道行般若經》 Scroll 2 40
Mohe Bore Chao Jing 《摩訶般若鈔經》 Scroll 2 38
Mahāmeghasūtra (Da Fangdeng Wuxiang Jing) 《大方等無想經》 Scroll 1 29
Fo Shuo Bao Rulai Sanmei Jing 《佛說寶如來三昧經》 Scroll 1 21
Fa Ju Piyu Jing (Dharmapada) 《法句譬喻經》 Scroll 4 17
Sukhāvatīvyūhasūtra (Wuliang Qingjing Pingdeng Jue Jing) 《無量清淨平等覺經》 Scroll 2 17
Aśokadattavyākaraṇa (Asheshi Wang Nu Ashuda Pusa Jing) 《阿闍貰王女阿術達菩薩經》 Scroll 1 17
Da Biqiu San Qian Weiyi 《大比丘三千威儀》 Scroll 1 16
Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 Scroll 2 15
Fa Ju Piyu Jing (Dharmapada) 《法句譬喻經》 Scroll 1 15

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
佛作礼 佛作禮 皆為佛作禮 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 145
稽首作礼 稽首作禮 進為聖眾稽首作禮 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 81
头面作礼 頭面作禮 頭面作禮 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 59
欢喜作礼 歡喜作禮 歡喜作禮 Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 Scroll 1 18
前作礼 前作禮 前作禮 Heng Shui Jing (Uposatha) 《恒水經》 Scroll 1 14
恭敬作礼 恭敬作禮 勝三十三天恭敬作禮 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 19 7
作礼毕 作禮畢 作禮畢一面坐 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 1 6
师作礼 師作禮 向我等師作禮 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 22 6
足作礼 足作禮 接足作禮 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 6 5
太子作礼 太子作禮 皆為太子作禮而言 Taizi Mupo Jing 《太子慕魄經》 Scroll 1 5