NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

离 (離) lí chī

 1. verb to leave / to depart / to go away / to part
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Middle Chinese: lje; as in 分散 or 分开 (Kroll '離' 1; GHC '离' 2)
 2. noun a mythical bird
  Domain: Mythology 神话
  Notes: (GHC '离' 1)
 3. noun one of the eight divinatory trigrams
  Domain: Mythology 神话
  Notes: Symbolizes fire (GHC '离' 8; Kroll '離' lì 1a)
 4. noun a band or kerchief worn when a woman left home to be married
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: The same as 缡 in some classical writings (GHC '离' 13; Kroll '離' lí 8).
 5. chī noun a dragon with horns not yet grown
  Domain: Mythology 神话
  Notes: In this sense 离 is synonomous with 螭 (GHC '离' 16).
 6. noun a mountain ash
  Domain: Classical Chinese 古文 , Concept: Tree 树
  Notes: Used in place of 樆 in some classical writings.
 7. noun vanilla / a vanilla-like herb
  Domain: Classical Chinese 古文 , Concept: Herb 草本
  Notes: Used in place of 蓠 in some classical writings (GHC '离' 10).
 8. verb to be scattered / to be separated
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In this sense 离 is synonomous with 离散. (Kroll '離' lí 5; GHC '离' 2)
 9. verb to cut off
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In this sense 离 is synonomous with 割取. (GHC '离' 3)
 10. verb to violate / to be contrary to
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In this sense 离 is synonomous with 违背.
 11. verb to be distant from
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In this sense 离 is synonomous with 距离 (Kroll '離' lí 5).
 12. number two
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In this sense 离 is synonomous with 二,两, or 双.
 13. verb to array / to align
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 阵列 (Kroll '離' lí 2; GHC '离' 5)
 14. verb to pass through / to experience
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 经历 (Kroll '離' lí 3; GHC '离' 6)
 15. noun transcendence
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: (FGDB '離微'; SH '離'; Sharf 2005, p. 3)

Contained in

距离离线等离子体电离层隔离剥离远离离开离婚脱离分离隔离牆游离远距离医疗离别离休离骚分离器优婆离离异离题离子离散离婆多别离离间偏离毗舍离乖离离格离垢地厌离毘舍离吠舍离爱别离苦毘离耶毘离耶波罗蜜舍离离欲优波离分离性障碍谌离国车离国差不离鞞舍离离睡经三归五戒慈心厌离功德经婆罗门子命终爱念不离经毘离子离车毘离车

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 343 744
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 344 700
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 345 648

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
离清净 離清淨 能得出離清淨 Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 Scroll 1 16
离尘 離塵 皆是離塵清淨大眾 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 1 9
离水 離水 風吹離水 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 9
吹离 吹離 風吹離水 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 8
不能离 不能離 非不能離 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 6
去离 去離 衛護不去離 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 6
离服 離服 離服裸形 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 5
离过 離過 一向離過 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 2 4
生厌离 生厭離 旋生厭離 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 3 4
能离 能離 我從今日能離服倮形 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 16 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 2 in Dasheng Bao Yun Jing 《大乘寶雲經》 1
Scroll 1 in Jingang Ding Jing Piluzhena Yibai Ba Zun Fashen Qi Yin 《金剛頂經毘盧遮那一百八尊法身契印》 1
Scroll 2 in Susiddhikarapūjāvidhi (Su Xi Di Jie Luo Gongyang Fa) 《蘇悉地羯羅供養法》 6
Scroll 2 in Susiddhikarapūjāvidhi (Su Xi Di Jie Luo Gongyang Fa) 《蘇悉地羯羅供養法》 5
Scroll 3 in Rui Xi Ye Jing 《蕤呬耶經》 1
Scroll 1 in Fo Shuo Pi Nai Ye Jing 《佛說毘奈耶經》 1
Scroll 1 in Jingang Ding Jing Yujia Guanzizai Wang Rulai Xiuxing Fa 《金剛頂經瑜伽觀自在王如來修行法》 1
Scroll 1 in Zun Sheng Fo Ding Xiu Yujia Fa Gui Yi 《尊勝佛頂脩瑜伽法軌儀》 3
Scroll 1 in Qian Yan Qian Bi Guanshiyin Pusa Tuoluoni Shen Zhou Jing 《千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經》 1
Scroll 1 in Nīlakaṇṭhakasūtra (Ian Shou Qian Yan Guanshiyin Pusa Lao Tuoluoni Shen Jing) 《千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經》 2
Scroll 1 in Cundīdevīdhāraṇīsūtra (Fo Shuo Qi Juzhi Fomu Zhun Ti Da Ming Tuoluoni Jing) 《佛說七俱胝佛母准提大明陀羅尼經》 1
Scroll 1 in Amoghapāśahṛdayasūtra (Bu Kong Juan Suo Zhou Jing) 《不空羂索呪經》 2
Scroll 1 in Fo Shuo Bu Kong Juan Suo Tuoluoni Yi Gui Jing 《佛說不空羂索陀羅尼儀軌經》 2
Scroll 1 in Guanzizai Pusa Da Fu Duo Li Sui Xin Tuoluoni Jing 《觀自在菩薩怛嚩多唎隨心陀羅尼經》 6
Scroll 1 in Da Sheng Miao Jixiang Pusa Mimi Ba Zi Tuoluoni Xiuxing Mantuluo Cidi Yi Gui Fa 《大聖妙吉祥菩薩祕密八字陀羅尼修行曼荼羅次第儀軌法》 1
Scroll 1 in Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》 4
Scroll 1 in Fo Shuo Jin Pi Luo Tongzi Weide Jing 《佛說金毘羅童子威德經》 1
Scroll 1 in Yujia Ji Yao Yan Kou Shi Shi Yi 《瑜伽集要焰口施食儀》 2
Scroll 5 in Tuoluoni Za Ji 《陀羅尼雜集》 2
Scroll 7 in Shi Zhu Pi Po Sha Lun 《十住毘婆沙論》 1
乾坤其中 Scroll 76 in Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 1
Scroll 1 in Xin Huayan Jing Lun 《新華嚴經論》 3
Scroll 4 in Xin Huayan Jing Lun 《新華嚴經論》 1
Scroll 8 in Xin Huayan Jing Lun 《新華嚴經論》 2
Scroll 11 in Xin Huayan Jing Lun 《新華嚴經論》 3
衛護 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 14
Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 9
恩愛 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 6
金輪寶虛空 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 7
戲論 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 4
遊行 Scroll 1 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 1
塵垢 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 3
無有 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 4
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
使弟子 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 18
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 8
有別 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
生死火坑 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 2
染污法 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 8
欲染煩惱 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 10
憂悲苦惱 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 2
沙門 Scroll 1 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 3
生厭 Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 4
Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 27
生厭 Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 9
佛會 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 22
Scroll 2 in Sangītisūtra 《大集法門經》 31
思惟 Scroll 1 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 6
Scroll 2 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 13