NTI Reader
NTI Reader

五千 wǔ qiān

wǔ qiān number five thousand
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量

Contained in

五千五百佛名神呪除障灭罪经五千文

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 55 34
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 7 13
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 3 13
Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 2 11
Fahua Wen Ju Ji 《法華文句記》 Scroll 4 11
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 3 10
Kuśalamūlasamparigraha (Fo Shuo Hua Shou Jing) 《佛說華手經》 Scroll 3 10
Miaofa Lianhua Jing Wen Ju 《妙法蓮華經文句》 Scroll 4 9
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 10 9
Fahua Wen Ju Ji 《法華文句記》 Scroll 10 8

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
万五千 萬五千 有二萬五千王 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 10 35
五千人 五千人 教化五千人 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 5 29
五千菩萨 五千菩薩 五千菩薩生天人中得無生忍 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 447 19
五千岁 五千歲 壽命延長至五千歲 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 13
五千比丘 五千比丘 眾中五千比丘得遠塵離垢法眼淨 Suvikrāntavikrāmiparipṛcchāprajñāpāramitāsūtra 《勝天王般若波羅蜜經》 Scroll 5 10
五千由旬 五千由旬 五千由旬 Saptasūryodasūtra 《薩鉢多酥哩踰捺野經》 Scroll 1 10
五千玉女 五千玉女 五千玉女香華自熏 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 2 10
五千王 五千王 有二萬五千王 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 10 10
寿五千 壽五千 壽五千劫 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 7 10
五千天子 五千天子 五千天子宿業成熟 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 548 8