NTI Reader
NTI Reader

威神 Wēishén

Wēishén proper noun Anubhāva
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: anubhāva, Pāli: anubhāva

Contained in

金刚药叉瞋怒王息灾大威神验念诵仪轨

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
大威神 大威神 彼波梨子有大威神 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 73
佛威神 佛威神 我持佛威神治病 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 41
威神巍巍 威神巍巍 佛威神巍巍甚尊 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 32
威神力 威神力 乃有如是大威神力 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 13
菩萨威神 菩薩威神 諸尊菩薩威神護助 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 5 7
屈威神 屈威神 願天尊屈威神 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 7
加威神 加威神 願加威神擁護是王 Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 Scroll 1 5
世尊威神 世尊威神 然我等於世尊威神妙德敬重不堪 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 50 5
威神光光 威神光光 威神光光 Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 Scroll 1 4
如来威神 如來威神 皆是如來威神所致 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 14 4