NTI Reader
NTI Reader

yǎng

 1. yǎng verb to look up
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '仰')
 2. yǎng verb to rely on
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '仰')
 3. yǎng verb to admire
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '仰')
 4. yǎng proper noun Yang
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏

Contained in

仰光信仰仰泳瞻仰信仰者仰赖鹰飞倒仰敬仰仰韶文化仰望仰视沩仰沩仰宗仰天山仰莲仰卧渴仰宗教信仰信仰体系袁州仰山慧寂禅师语录仰山慧寂仰止唯佛陀完成在人格仰山景仰仰天仰卧起坐俯仰仰慕仰仗俯仰无愧民间信仰民俗信仰观音信仰的渊源与传播百年仰望钦仰久仰仰头仰躺俯仰之间众人敬仰仰屋宗仰仰之弥高俛仰人间佛缘 百年仰望人间佛缘百年仰望信仰的价值高山仰止仰靡仰观

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dafang Guang Fo Huayan Jing Sou Xuan Fen Qi Tong Zhi Fang Gui 《大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌》 Scroll 5 81
Guo Qing Bai Lu 《國清百錄》 Scroll 2 60
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 28 30
Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 19 28
Guo Qing Bai Lu 《國清百錄》 Scroll 3 26
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 15 22
Hongming Ji (Collection on the Propagation and Clarification of Buddhism) 《弘明集》 Scroll 10 22
Wan Song Laoren Ping Chang Tian Tong Jue Heshang Song Gu Congrong An Lu 《萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄》 Scroll 5 22
Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 9 20
Record of the Teaching and Practices of Siming (Siming Zunzhe Jiao Xing Lu) 《四明尊者教行錄》 Scroll 6 19

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
低仰 低仰 屈申低仰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 19 24
仰瞻 仰瞻 仰瞻上方 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 1 12
开仰 開仰 開仰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 7 7
归仰 歸仰 有情皆歸仰 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 7
仰眠 仰眠 柔軟仰眠 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 56 6
戴仰 戴仰 三者尊重戴仰 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 5
柔软仰 柔軟仰 柔軟仰眠 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 56 5
占仰 占仰 或至所解占仰師邊 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 31 4
仰重 仰重 相貌和合群生仰重 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 7 4
歎仰 歎仰 靡不歎仰 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 2 4