yǎng

 1. yǎng verb to look up
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '仰')
 2. yǎng verb to rely on
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '仰')
 3. yǎng verb to admire
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '仰')
 4. yǎng proper noun Yang
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏

Contained in

Also contained in

六马仰秣仰光仰泳瞻仰信仰者仰赖鹰飞倒仰敬仰仰韶文化仰望仰视仰天山仰莲仰卧信仰体系景仰仰天仰卧起坐俯仰仰慕仰仗俯仰无愧民间信仰民俗信仰钦仰久仰仰头仰躺俯仰之间众人敬仰仰屋仰之弥高俛仰仰天太息

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 5 Dafang Guang Fo Huayan Jing Sou Xuan Fen Qi Tong Zhi Fang Gui 《大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌》 — count: 81
 • Scroll 2 Guo Qing Bai Lu 《國清百錄》 — count: 60
 • Scroll 28 Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 — count: 30
 • Scroll 19 Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 — count: 28
 • Scroll 3 Guo Qing Bai Lu 《國清百錄》 — count: 26
 • Scroll 15 Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 — count: 22
 • Scroll 5 Wan Song Laoren Ping Chang Tian Tong Jue Heshang Song Gu Congrong An Lu 《萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄》 — count: 22
 • Scroll 10 Hongming Ji (Collection on the Propagation and Clarification of Buddhism) 《弘明集》 — count: 22
 • Scroll 9 Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 — count: 20
 • Scroll 21 Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 — count: 19

Collocations

 • 低仰 (低仰) 屈申低仰 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 19 — count: 24
 • 仰瞻 (仰瞻) 仰瞻上方 — Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》, Scroll 1 — count: 12
 • 归仰 (歸仰) 有情皆歸仰 — Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》, Scroll 1 — count: 7
 • 开仰 (開仰) 開仰 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 7 — count: 7
 • 仰眠 (仰眠) 柔軟仰眠 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 56 — count: 6
 • 柔软仰 (柔軟仰) 柔軟仰眠 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 56 — count: 5
 • 戴仰 (戴仰) 三者尊重戴仰 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 11 — count: 5
 • 仰求 (仰求) 仰求勝處安樂果報 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 32 — count: 4
 • 占仰 (占仰) 或至所解占仰師邊 — Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》, Scroll 31 — count: 4
 • 仰重 (仰重) 相貌和合群生仰重 — Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》, Scroll 7 — count: 4