1. verb to cry out / to shout
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言
  Notes: (Guoyu '呼' v 1; Unihan '呼')
 2. verb to breath out / to exhale
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Health 健康
  Notes: In the sense of 吐气 (Guoyu '呼' v 1; Unihan '呼')
 3. verb to call / to beckon
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言
  Notes: In the sense of 招 (Guoyu '呼' v 3)
 4. verb to address
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言
  Notes: In the sense of 称 (Guoyu '呼' v 4)
 5. interjection sigh
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (Guoyu '呼' interjection)
 6. onomatopoeia hu
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (Guoyu '呼' adverbial adjunct)
 7. proper noun Hu
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Guoyu '呼' n)

Contained in

Also contained in

呼吁呼吸道呼吸称呼呼唤招呼打招呼呼呼欢呼呼声呼啸呼和浩特呼叫一命呜呼呼应呼格四呼开口呼齐齿呼合口呼撮口呼高呼呼喊点头招呼呜呼呼噜呼告呼号气呼呼呼吸器呼喝热呼呼惊呼欢呼雀跃呼嚎呼救呼气呼吸系统呼召传呼呼中呼呼声呼兰打呼呼叫声

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 2 Mahāmāyūrividyārājñī (Fo Shuo Da Kongque Zhou Wang Jing) 《佛說大孔雀呪王經》 — count: 63
 • Scroll 1 Sheng Jun Budong Ming Wang Si Shi Ba Shizhe Mimi Chengjiu Yi Gui 《勝軍不動明王四十八使者祕密成就儀軌》 — count: 47
 • Scroll 22 Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 — count: 46
 • Scroll 3 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 38
 • Scroll 1 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 37
 • Scroll 1 Fo Shuo Huai Xiang Jingang Tuoluoni Jing 《佛說壞相金剛陀羅尼經》 — count: 35
 • Scroll 3 He Bu Jin Guangming Jing 《合部金光明經》 — count: 33
 • Scroll 1 Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 — count: 33
 • Scroll 1 Notes on Siddhaṃ Script 《悉曇字記》 — count: 32
 • Scroll 4 Qi Fo Ba Pusa Suo Shuo Da Tuoluoni Shen Zhou Jing 《七佛八菩薩所說大陀羅尼神呪經》 — count: 32

Collocations

 • 呼阿难 (呼阿難) 佛呼阿難勅之 — Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》, Scroll 1 — count: 22
 • 号呼 (號呼) 悲泣號呼 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 4 — count: 21
 • 世尊呼 (世尊呼) 世尊呼汝 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 5 — count: 18
 • 唤呼 (喚呼) 人大喚呼 — Dalou Tan Jing 《大樓炭經》, Scroll 2 — count: 12
 • 呼人 (呼人) 我不呼人 — Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》, Scroll 1 — count: 8
 • 呼嗟 (呼嗟) 呼嗟啼哭 — Dalou Tan Jing 《大樓炭經》, Scroll 6 — count: 8
 • 佛呼 (佛呼) 佛呼阿難勅之 — Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》, Scroll 1 — count: 6
 • 大呼 (大呼) 舉聲大呼曰 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 3 — count: 5
 • 呼曰 (呼曰) 舉聲大呼曰 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 3 — count: 5
 • 呼地狱 (呼地獄) 阿呼地獄 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 4 — count: 5