shū

 1. shū verb to neglect
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '疎')
 2. shū adjective careless / lax
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '疎')

Also contained in

分疎亲疎

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 70 Zong Jing Lu 《宗鏡錄》 — count: 37
 • Scroll 8 Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 — count: 32
 • Scroll 6 Wan Song Laoren Ping Chang Tian Tong Jue Heshang Song Gu Congrong An Lu 《萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄》 — count: 32
 • Scroll 4 Quotations from Abbot Xu Tang 《虛堂和尚語錄》 — count: 30
 • Scroll 6 Cheng Weishi Lun Yan Mi 《成唯識論演祕》 — count: 22
 • Scroll 7 Commentary on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論疏》 — count: 20
 • Scroll 9 Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 — count: 17
 • Scroll 2 Cheng Weishi Lun Liaoyi Deng 《成唯識論了義燈》 — count: 15
 • Scroll 3 Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 — count: 15
 • Scroll 7 Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 — count: 15

Collocations

 • 扶疎 (扶疎) 蓊欝扶疎 — Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》, Scroll 7 — count: 13
 • 疎贾 (疎賈) 疎賈反下同音 — Jingang Guang Yan Zhi Fengyu Tuoluoni Jing 《金剛光焰止風雨陀羅尼經》, Scroll 1 — count: 10
 • 疎薄 (疎薄) 疎薄 — Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》, Scroll 4 — count: 9
 • 疎价 (疎價) 疎價反 — Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》, Scroll 1 — count: 7
 • 生疎 (生疎) 著細生疎衣 — Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》, Scroll 21 — count: 6
 • 疎外 (疎外) 佛疎外我 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 11 — count: 4
 • 疎衣 (疎衣) 著細生疎衣 — Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》, Scroll 21 — count: 4
 • 麁疎 (麁疎) 某甲檀越作麁疎食 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 16 — count: 3
 • 疎远 (疎遠) 疎遠外人 — Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》, Scroll 2 — count: 3
 • 疎通 (疎通) 戶牖疎通 — Rājāvavādaka (Fo Wei Sheng Guang Tianzi Shuo Wangfa Jing) 《佛為勝光天子說王法經》, Scroll 1 — count: 3