NTI Reader
NTI Reader

亲 (親) qīn qìng

 1. qīn adjective related by blood or marriage / dear / intimate / closely related
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Family 家
 2. qīn verb to be intimate
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
 3. qìng adjective dear / intimate / closely related
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Family 家
 4. qīn noun parents
  Domain: Literary Chinese 文言文
 5. qīn noun marriage
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonymous with 婚姻 in this sense
 6. qīn adjective personally
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonymous with 亲自 in this sense

Contained in

亲自母亲亲人亲密恭亲王亲民党亲戚亲属父亲亲爱亲切亲事亲热亲眼亲笔亲身亲生亲手亲友探亲乡亲世亲亲军亲兵亲信近亲亲王亲自相亲亲近林亲桑坡至亲亲密无间家亲亲临亲知天亲亲疏母亲节亲美亲情世亲菩萨天亲菩萨亲光尊者世亲宗亲亲吻尼揵亲子亲睦亲朋可亲

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
亲厚 親厚 若行者有親厚 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 17
善亲 善親 善親當知有四種 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 33 12
亲似 親似 一者知事非親似如親 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 33 8
不可亲 不可親 何者不可親 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 8
亲侍 親侍 自吾親侍二十五年 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 6
来亲 來親 來親詣朝覲者 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 2 6
亲受 親受 親受是法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 6
亲觐 親覲 親覲問訊 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 6
亲敬 親敬 卒見便親敬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 6
亲衰 親衰 親衰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 31 5