NTI Reader
NTI Reader

亲 (親) qīn qìng

 1. qīn adjective related by blood or marriage / dear / intimate / closely related
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Family 家
 2. qīn verb to be intimate
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Actions 行为
 3. qìng adjective dear / intimate / closely related
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Family 家
 4. qīn noun parents
  Domain: Literary Chinese 文言文
 5. qīn noun marriage
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonymous with 婚姻 in this sense
 6. qīn adjective personally
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonymous with 亲自 in this sense

Contained in

亲自母亲亲人亲密恭亲王亲民党亲戚亲属父亲亲爱亲切亲事亲热亲眼亲笔亲身亲生亲手亲友探亲乡亲世亲亲军亲兵亲信近亲亲王亲自相亲亲近林亲桑坡至亲亲密无间家亲亲临亲知天亲亲疏母亲节亲美亲情世亲菩萨天亲菩萨亲光尊者世亲宗亲亲吻尼揵亲子亲睦亲朋可亲

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 6 80
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 74
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 9 67
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 2 58
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 3 50
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 8 48
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 8 46
Zong Jing Lu 《宗鏡錄》 Scroll 70 45
Zuochan Sanmei Jing 《坐禪三昧經》 Scroll 1 42
Weishi Ershi Lun Shu Ji 《唯識二十論述記》 Scroll 2 42

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
亲厚 親厚 若行者有親厚 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 17
善亲 善親 善親當知有四種 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 33 12
不可亲 不可親 何者不可親 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 8
亲似 親似 一者知事非親似如親 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 33 8
亲里 親裡 宗族親里悲號哭泣 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 7
亲敬 親敬 卒見便親敬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 6
来亲 來親 來親詣朝覲者 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 2 6
亲侍 親侍 自吾親侍二十五年 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 6
亲觐 親覲 親覲問訊 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 5
亲衰 親衰 親衰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 31 5