NTI Reader
NTI Reader

chéng shèng

 1. chéng verb to mount / to climb onto
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll, '乘' 1)
 2. chéng verb to multiply
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
  Notes: (ABC 'chéng' 乘 v 3)
 3. shèng measure word measure word for chariots
  Domain: Literary Chinese 文言文
 4. shèng noun a vehicle / a chariot / a carriage
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Middle Chinese: zyingH (ABC 'shèng' 乘 bf; Kroll '乘 shèng' 1; GHDC '乘' shèng 1)
 5. chéng verb to ride
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (ABC 'chéng' 乘 v 1; Kroll '乘' 2)
 6. chéng verb to make use of / to take advantage of
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (ABC 'chéng' 乘 v 2; Kroll, '乘' 3)
 7. chéng verb to prevail
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 乘 has the same meaning as 战胜 (Kroll, '乘' 4; GHDC 2007 '乘' 7).
 8. chéng verb to pursue
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 乘 has the same meaning as 追逐 (Kroll, '乘' 5; GHDC 2007 '乘' 6).
 9. chéng verb to calculate
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 乘 has the same meaning as 计算 (Kroll, '乘' 6; GHDC 2007 '乘' 9).
 10. shèng noun yāna / a vehicle / a school of teaching
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: yāna, Japanese: jō; 乘 is a teaching or vehicle for arriving at knowledge, such as the 大乘 mahāyāna 'great vehicle.' (BL 'yāna'; Kroll '乘 shèng' 2; MW 'yāna')

Contained in

乘客换乘站大乘乘法乘坐大乘玄论乘机乘务员金刚乘大乘无量寿庄严经佛说大乘庄严宝王经胜鬘师子吼一乘大方便方广经大乘起信论小乘乘势大乘庄严经论大乘佛教独觉乘者大乘庄严宝王经乘象入胎五乘五乘佛法人乘天乘声闻乘缘觉乘菩萨乘二乘搭乘上乘大小乘大乘论大乘阿毘昙小乘论小乘阿毘昙大乘成业论一乘乘积竺法乘大乘止观法门声闻乘者空中乘务员大乘義章枚乘大乘理趣六波罗蜜多经略辨大乘入道四行无相大乘宗真言乘大乘悲分陀利经大乘本生心地观经大乘方廣總持经

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
骑乘 騎乘 騎乘出入 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 33
乘宝 乘寶 太子即乘寶車詣彼園觀 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 27
车乘 車乘 車乘 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 23
驾乘 駕乘 彼諸大仙頗駕乘寶車 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 23
乘骑 乘騎 乘騎二千 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 9
好乘 好乘 被好乘具 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 11 8
王乘 王乘 王乘駕象 Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 Scroll 1 6
乘乏 乘乏 莫令乘乏 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 16 5
乘具 乘具 被好乘具 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 11 5
五百乘 五百乘 即乘王威嚴車五百乘 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 5