NTI Reader
NTI Reader

huì

 1. huì adjective intelligent / clever
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (ABC 'huì'; GHC '慧' 1; Kroll '慧' 1; NCCED '慧')
 2. huì noun intellect
  Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Mental Factor 心所
  Notes: Sanskrit equivalent: mati
 3. huì noun prajñā / wisdom / understanding
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Sanskrit equivalent: prajñā, Pāli: paññā. See 般若 (GHC '慧' 2; Kroll '慧' 3).

Contained in

智慧慧能慧可慧远定慧寺黄慧音慧命戒定慧福慧聪慧慧锷慧日善慧大慧菩萨明慧三慧明慧菩萨黠慧智慧波罗蜜慧波罗蜜三慧经燄慧地善慧地定慧慧学慧又通慧大师慧眼六祖慧能慧净释慧皎慧皎慧虔慧持慧永慧叡慧严慧观慧义慧渊释慧渊慧静慧安释道慧道慧僧慧竺法慧安慧则慧通慧嵬慧绍

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Treatise on the Mystery of the Mahayana 《大乘玄論》 Scroll 4 152
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apidamo Fa Zhi Zu Lun) 《阿毘達磨發智論》 Scroll 7 136
Tathāgatamahākaruṇānirdeśa / Da Ai Jing 《大哀經》 Scroll 8 131
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 10 131
Dasheng Fa Yuan Yi Lin Zhang 《大乘法苑義林章》 Scroll 6 124
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 42 122
Jing Ming Xuan Lun 《淨名玄論》 Scroll 4 117
Commentary on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論疏》 Scroll 1 107
Miaofa Lianhua Jing Xuan Yi 《妙法蓮華經玄義》 Scroll 4 100
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 20 96

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
慧行 慧行 當解慧行 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 1 17
慧意 慧意 入定慧意三昧 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 14
持慧 持慧 持慧心却癡垢 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 11
识慧 識慧 第二十六天名識慧入 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 10
慧便 慧便 未得慧便得慧 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 8
解慧 解慧 當解慧行 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 1 5
不致慧 不致慧 從是不致慧 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 4
直慧 直慧 十為直慧 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 4
慧内 慧內 是一慧內自生 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 1 4
受慧 受慧 辟天名為不用從受慧 Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 Scroll 1 4