NTI Reader
NTI Reader

闻 (聞) wén Wén wèn

 1. wén verb to hear
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 听到 (Guoyu '聞' wén v 1; Rouzer 2007, p. 38)
 2. Wén proper noun Wen
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Guoyu '聞' wén n 3)
 3. wén verb sniff at / to smell
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Smell 气味
  Notes: (Guoyu '聞' wén v 4; Rouzer 2007, p. 38)
 4. wén verb to be widely known
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 著称 (Guoyu '聞' wén v 3)
 5. wén verb to confirm / to accept
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '聞' wén v 2)
 6. wén noun information
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 消息 (Guoyu '聞' wén n 2)
 7. wèn adjective famous / well known
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 著名 (Guoyu '聞' wèn adj)
 8. wén noun knowledge / learning
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 知识 (Guoyu '聞' wén n 1; Rouzer 2007, p. 38)
 9. wèn noun popularity / prestige / reputation
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 名誉 (Guoyu '聞' wèn n 3; Rouzer 2007, p. 38)
 10. wén verb to question
  Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

新闻新闻集团传闻有线电视新闻国际公司奇闻闻名新闻供应新闻讨论组举世闻名见闻新闻稿新闻网要闻名闻光 名闻佛声闻新闻界名闻听闻时有所闻绯闻名闻利养遐迩闻名声闻界声闻身多闻天王多闻闻说闻成就如是我闻声闻乘北方多闻天王闻已耳闻多闻天闻慧声闻乘者徐闻闻名遐迩新闻传播新闻机构虚空藏菩萨能满诸愿最胜心陀罗尼求闻持法北方毘沙门多闻宝藏天王神妙陀罗尼别行仪轨远闻山蕴闻闻名于世趣闻闻法闻经闻过则喜声闻藏

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 6 211
Da Ban Niepan Jing Shu 《大般涅槃經疏》 Scroll 20 188
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 7 183
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 163
Mahāparinirvāṇasūtra (Mahayana Mahaparinirvana sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 19 127
Da Ban Niepan Jing Ji Jie 《大般涅槃經集解》 Scroll 45 126
Zong Jing Lu 《宗鏡錄》 Scroll 44 125
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 123
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 1 115
Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 Scroll 17 115

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
闻佛 聞佛 八萬四千人聞佛於鹿野苑中 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 28
比丘闻 比丘聞 諸比丘聞天語已 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 12
乐欲闻 樂欲聞 願樂欲聞 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 11
佛闻 佛聞 汝親從佛聞 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 8
闻如来 聞如來 吾聞如來時一出世 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 7
今闻 今聞 今聞其名 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 7
闻跋只 聞跋祇 汝聞跋祇國人數相集會 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 7
王闻 王聞 父王聞此言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 5
人闻 人聞 八萬四千人聞佛於鹿野苑中 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 5
闻王 聞王 彼居士聞王語已 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 4