NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

闻 (聞) Wén wén

 1. wén verb to hear
  Domain: Classical Chinese 古文
 2. Wén proper noun Wen
  Domain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
 3. wén verb sniff at / to smell
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Smell 气味
 4. wén verb to be told / to know
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Thought 思想
 5. wén verb to accept
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Actions 行为
 6. wén verb to propagate / to report
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Information 信息
 7. wén verb take advantage of
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况
 8. wén noun knowledge / information
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Information 信息
 9. wén noun popularity / prestige
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Culture 文化
 10. wén verb to question
  Domain: Classical Chinese 古文

Contained in

新闻新闻集团传闻有线电视新闻国际公司奇闻闻名新闻供应新闻讨论组举世闻名见闻新闻稿新闻网要闻名闻光 名闻佛声闻新闻界名闻听闻时有所闻绯闻名闻利养遐迩闻名声闻界声闻身多闻天王多闻闻说闻成就如是我闻声闻乘北方多闻天王闻已耳闻多闻天闻慧声闻乘者徐闻闻名遐迩新闻传播新闻机构虚空藏菩萨能满诸愿最胜心陀罗尼求闻持法北方毘沙门多闻宝藏天王神妙陀罗尼别行仪轨远闻山蕴闻闻名于世趣闻闻法闻经闻过则喜声闻藏

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
闻佛 聞佛 八萬四千人聞佛於鹿野苑中 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 30
比丘闻 比丘聞 諸比丘聞天語已 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 12
乐欲闻 樂欲聞 願樂欲聞 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 12
闻如来 聞如來 汝等欲聞如來識宿命智 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 8
佛闻 佛聞 汝親從佛聞 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 8
今闻 今聞 今聞其名 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 7
闻跋只 聞跋祇 汝聞跋祇國人數相集會 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 7
远闻 遠聞 名德遠聞 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 6
王闻 王聞 父王聞此言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 5
人闻 人聞 八萬四千人聞佛於鹿野苑中 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
比丘如是 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 20
跋祇國人集會 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 28
比丘 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 35
Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 24
Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 30
汝等 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 7
太子 Scroll 1 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 5
守門者 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 10
如是 Scroll 1 in Qi Fo Fumu Xing Zi Jing 《七佛父母姓字經》 3
如是 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 37
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 37
如是 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 42
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 37
魔王 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 32
Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 38
善見 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 33
Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 11
輔相婆羅門 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 21
Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 13
尊者瞿曇 Scroll 1 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 1
說法 Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 1
梵志 Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 4
Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 6
佛世尊苾芻遊行 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 4
宣說正法 Scroll 2 in Sangītisūtra 《大集法門經》 10